Vårt affärskoncept

Vision

Fagerhult ska bli en ledande global leverantör av belysningslösningar.

Mission

Att skapa ett globalt sammanvävt företag, drivet av kundinsikt, som utnyttjar koncernens storlek och kompetens samtidigt som den entreprenöriella kulturen i våra lokala organisationer bevaras.

Värdeskapande och affärsmodell

Fagerhult skapar stabila och långsiktiga värden för aktieägare, kunder, leverantörer, medarbetare, och lokalsamhälle. I värdeskapandemodellen åskådliggörs de ingående resurser som krävs för verksamheten, jämte de värden som den skapar för intressenterna.

Affärsmodellen, som utgör den centrala delen i värdeskapandeprocessen, bygger på en starkt decentraliserad struktur. Den ger koncernens tio varumärken tydliga mandat för att fatta de beslut som bäst anpassar affär, produkter och försäljningskanaler till de lokala marknadsförutsättningarna. En struktur som ger stort utrymme för att förena det lokala entreprenörskapets perspektiv med storskalighetens fördelar.

Ett antal koncernövergripande funktioner och resurser har formats för att fånga upp, samla och realisera de skalfördelar som koncernens storlek skapar, framförallt vad gäller kompetens, inköp och produkt- och teknologiutveckling.

Koncernledningen ansvarar för den övergripande finansiella styrningen och kontrollen, samt även för M&A som utgör en viktig del av Fagerhults innovations- och internationaliseringsstrategi. En central del av vår affär är dess decentraliserade modell som innebär att kompetens, beslutskraft och resurser finns nära kunden i form av nio starka varumärken väl förankrade och positionerade på sina respektive hemmamarknader. Modellen för Fagerhults värdeskapande illustrerar vår process för att omvandla ingående resurser, via affärsmodellen, till utgående direkta och indirekta värden.

Fagerhults tre produktområden

Våra produkter och lösningar erbjuds inom ett eller flera av de tre produktområdena Indoor, Retail och Outdoor, vilka utgör en spegling av den professionella belysningsmarknaden. Inom vart och ett ryms våra varumärken i varierande omfattning. Då de tre produktområdena verkar utifrån skilda förutsättningar är det en flexibel och anpassningsbar försäljningsmodell som gäller, med en variation av direkt och indirekt försäljning beroende på hur den lokala marknaden fungerar. Fagerhults dotterbolag täcker över 20 länder som med direkt- och indirekt försäljning samt försäljning via agenter, distributörer och grossister når ett 40-tal marknader världen över.

Med kunden i fokus följer vi konsekvent vår strategi för att fortsätta växa, organiskt och genom förvärv. På vägen mot att nå vår önskade position som en ledande global leverantör av belysningslösningar skapar och genererar vi en mängd direkta och indirekta värden som kommer en rad intressenter till del.