Vårt affärskoncept

Vision

Fagerhult ska bli en ledande global leverantör av belysningslösningar.

Mission

Att skapa ett globalt sammanvävt företag, drivet av kundinsikt, som utnyttjar koncernens storlek och kompetens samtidigt som den entreprenöriella kulturen i våra lokala organisationer bevaras.

Affärsmodell och värdeskapande

En central del av vår affär är dess decentraliserade modell som innebär att kompetens, beslutskraft och resurser finns nära kunden i form av nio starka varumärken väl förankrade och positionerade på sina respektive hemmamarknader. Modellen för Fagerhults värdeskapande illustrerar vår process för att omvandla ingående resurser, via affärsmodellen, till utgående direkta och indirekta värden.

Starka varumärken med lokal beslutsfattande anpassar affären

Våra tio huvudsakliga varumärken har sina starkaste positioner på respektive hemmamarknad, vilket främst kommer sig av att belysningsmarknaden i stor omfattning är lokal. Vikten av kundrelationer tillsammans med förmågan att anpassa affär, produkter och försäljningskanaler utifrån de lokala förutsättningarna är med andra ord en framgångsfaktor.

Därför präglas vår affärsmodell av en starkt decentraliserad struktur som ger respektive bolag stor egen beslutskraft. Denna struktur ger även goda möjligheter till att förena det lokala entreprenörskapets perspektiv med storskalighetens fördelar. Fagerhult har format ett antal övergripande samarbeten som gör att vi bättre kan fånga upp, samla och realisera de skalfördelar som koncernens storlek skapar, inte minst vad gäller inköp och tillverkning

Koncernledningen behåller ansvaret för den övergripande finansiella styrningen och kontrollen. På koncernnivå ligger även ansvaret för förvärv, som utgör en viktig del av Fagerhults långsiktiga tillväxtstrategi.

Fagerhults tre produktområden

Våra produkter och lösningar erbjuds inom ett eller flera av de tre produktområdena Indoor, Retail och Outdoor, vilka utgör en spegling av den professionella belysningsmarknaden. Inom vart och ett ryms våra varumärken i varierande omfattning. Då de tre produktområdena verkar utifrån skilda förutsättningar är det en flexibel och anpassningsbar försäljningsmodell som gäller, med en variation av direkt och indirekt försäljning beroende på hur den lokala marknaden fungerar. Fagerhults dotterbolag täcker över 20 länder som med direkt- och indirekt försäljning samt försäljning via agenter, distributörer och grossister når ett 40-tal marknader världen över.

Med kunden i fokus följer vi konsekvent vår strategi för att fortsätta växa, organiskt och genom förvärv. På vägen mot att nå vår önskade position som en ledande global leverantör av belysningslösningar skapar och genererar vi en mängd direkta och indirekta värden som kommer en rad intressenter till del.