Strategi och värderingar

Fagerhults starka position baseras på lokala kundrelationer, starka varumärken och en gedigen förmåga att tillämpa belysningsteknik utifrån slutanvändarens behov. Vi vill bidra till att forma branschen genom att ha en offensiv förhållningssätt, i vilken förvärv och avyttringar är en viktig del av vår strategi då vi expanderar internationellt och fortsätter stärka vår produktportfölj.

Vår vision är att bli en ledande global leverantör av belysningslösningar. För att nå visionen har vi på grundval av vårt arbetssätt och fundament, utarbetat sex strategiska initiativ fram till 2017.

Strategiska fundament

Fagerhults strategiska ramverk utgår från fyra fokusområden inom vilka vi redan idag är duktiga men måste fortsätta väsa för att uppnå konkurrensfördelar:

 • Belysningsexpertis och kundinsikt
 • Bred produktportfölj och kundanpassning
 • Leveransprecision genom stark leverenskedja
 • Hög produkt och servicekvalitet

Hur vi arbetar

Vi strävar mot att skapa ett globalt sammanvävt företag, drivet av kundinsikt, som utnyttjar koncernens storlek och kompetens men samtidigt bevarar den lokala och entreprenöriella kulturen. Grunden för framgång är hur vi arbetar och vad som driver oss i rätt riktning – vår kultur och våra värderingar som är väl förankrade inom hela koncernen:

 • Entreprenörsanda, genomförandekultur och starka kärnvärderingar – Customer Focus, Performance Culture och Innovative Mindset.
 • Nyttja koncernens storlek och kunskapsmässiga synergier, till exempel inom inköp, produktutveckling och kompetensförsörjning.

Fokusområden till 2017

 1. Utveckla branschledande belysningslösningar
 2. Säkerställa lönsam tillväxt inom inomhusbelysning
 3. Växa organiskt inom butiksbelysning
 4. Växa organiskt och genom förvärv inom utomhusbelysning
 5. Sträva efter process och kostnadseffektivitet i världsklass
 6. Öka exponeringen mot tillväxtmarknader