Strategi och värderingar

Under 2016 genomfördes en översyn av koncernens övergripande strategi. Resultatet är en strategi för lönsam tillväxt som till stora delar följer tidigare framgångsrik utstakad väg. Till sin struktur har strategin dock renodlats för att bättre anpassas både till omvärldsförutsättningar och Fagerhults affärsmodell.

En samlad bild av de senaste fem årens utveckling på den europeiska belysningsmarknaden visar att Fagerhult utmärker sig som ett av de mer framgångsrika belysningsföretagen. Under dessa fem år ligger koncernens tillväxt på i snitt på 6–7 procent per år och rörelseresultatet har ökat till 11,7 procent under 2016. De förvärv som gjorts under perioden har självklart bidragit till både tillväxt och resultat, men ytterligare framgångsfaktorer låter sig definieras. Marknaden för belysning beskrivs oftast som lokal, där en stark lokal förankring och kundkännedom i det närmaste ses som ett krav för att lyckas. Utmärkande för Fagerhults affärsmodell är just dess starka decentraliserade struktur som ger varje bolag egen beslutskraft och flexibilitet utifrån den lokala marknadens förutsättningar. Samtidigt är det en struktur som ger möjlighet att samla och realisera de skalfördelar som koncernens samlade storlek ger upphov till i form av kompetens, produktutveckling, inköp och tillverkning.

Strategin mot 2020

Den översyn av koncernens övergripande strategi som gjordes under året, resulterade i en version som till stora delar följer tidigare framgångsrik utstakad väg. Organisk tillväxt och förvärv kommer att vara drivkrafter för lönsam tillväxt. Till sin struktur har strategin dock renodlats för att bättre anpassas både till omvärldsförutsättningar och Fagerhults affärsmodell. Strategin mot 2020 baseras på tre affärsben kompletterade av ett teknikområde med relevans för samtliga varumärken.

Koncernövergripande strategi för 2020 

De fyra strategibenen; Indoor, Retail, Outdoor, Controls & Connectivity, utgör de områden där koncernen ser goda möjligheter till lönsam tillväxt. Bedömningen är att teknikutvecklingen inom Controls & Connectivity kommer att bli allt viktigare för samtliga produktområden och ligger därmed inom varje bolags intresse att förhålla sig till. För de tio varumärkena blir nu nästa steg att formulera en affärs- och produktstrategi som bidrar till den övergripande inriktningen för Fagerhultkoncernen.

Koncernens förutsättningar 

Som Fagerhults styrkor för att realisera strategin ses de tio varumärkenas starka positioner på sina respektive lokala marknader med både långa och nära relationer med kunder och föreskrivande led. Relationer som många gånger byggts upp i kraft av en gedigen kompetens och bolagens breda produktportfölj, vilka ger god förmåga att möta kundernas olika förutsättningar och behov med såväl standardprodukter som kundanpassade belysningslösningar. Den decentraliserade affärsmodellen är ytterligare en faktor som ger bolagen ett flexibelt beslutsfattande baserat på lokala förutsättningar och förändrade kundbehov. Affärsmodellen bidrar också till den starka leveransförmågan som lokal tillverkning möjliggör med korta leveranstider ut mot kund. Därtill har koncernen oavsett konjunktur kontinuerligt investerat i produktutveckling och innovation.

Strategin för att minska affärsriskerna handlar primärt om att åstadkomma en bättre spridning mellan de dominerande försäljningsmarknaderna och övriga, samt att arbeta för en högre grad av jämnstora produktområden vad gäller försäljning. Centralt är också att attrahera, utveckla och behålla nyckelkompetens för att ligga i teknikutvecklingens framkant.