Organisation

Fagerhults verksamhet är organiserad i fyra affärsområden. Dessa omfattar 34 dotterbolag. Verksamheten i dotterbolagen styrs via styrelser. Dotterbolagens styrelser utgörs av ansvarig chef för dotterbolaget, minst en affärsområdeschef samt i de flesta fall koncernens verkställande direktör och koncernens finans- och ekonomidirektör. För varje dotterbolag fastställs årligen en arbetsordning där ansvar och befogenheter delegeras tydligt samt där arbetsformer för styrelsen regleras.

Fagerhult har en decentraliserad struktur, med starkt fokus på ansvar och prestation, som kombineras med tydliga koncerngemensamma processer i syfte att realisera synergier. Koncernens högre chefer och specialister träffas kontinuerligt i syfte att nå en bred förankring i viktiga frågor.