Bolagsstyrning

Decentraliserad styrning och beslutsfattande är en av Fagerhults styrkor och
genomsyrar hela organisationen. Bolagsstyrningens uppgift är säkerställa att detta sker
tydligt, effektivt, tillförlitligt och affärsinriktat. Bolagsstyrningen är utformad för att
stödja bolagets långsiktiga strategi, marknadsnärvaro och konkurrenskraft. Samtidigt
ska den bidra till att upprätthålla Fagerhults förtroende bland intressenter som
aktieägare, kunder, leverantörer, kapitalmarknad, samhälle och medarbetare.

Viktiga externa regelverk

• Svensk aktiebolagslag

• NASDAQ Stockholms regelverk

• Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

• Redovisningsregelverk

Viktiga interna regelverk

• Bolagsordningen

• Styrelsens arbetsordning och Vd-instruktion

• Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

• Olika policydokument och instruktioner (t.ex. koncernens uppförandekod)