VD´s tal om hållbarhet

Möjligheten att anpassa belysningen utifrån behov och situation genererar vid sidan av den konkreta nyttan en mängd värden – för samhälle,människaoch miljö. Det ligger väl i linje med Fagerhults strävan om att på alla sätt bidra till en ljusare värld som varar.


Teknikskiftet till LED går med rekordfart och LED står redan idag för två tredjedelar av vår försäljning. Den snabba utvecklingen är en naturlig effekt av teknikens många fördelar genom att erbjuda en utmärkt kombination av energibesparing, lägre kostnad och lång livslängd. Det är också ett teknikskifte som vi ännu bara sett början av, inte minst när det gäller att skapa effektivare och intelligentare ljuskällor där LED kombineras med plattformar för digital kontroll och webbaserade tjänster.

Att rikta strålkastaren på våra viktigaste frågor

Sedan ett antal år redovisas Fagerhults hållbarhetsarbete i enlighet med det internationella ramverket GRI. Inför åretsredovisning har en mer omfattande väsentlighetsanalys utförts i form av en sammanvägning av de aspekter som Fagerhult bedömer som strategiskt viktiga respektive de som våra intressenterser som väsentliga. Detta arbete upplever jag har bidragit till att stärka vår interna samsyn om vad ett hållbart och ansvarsfullt företagande innebär för Fagerhult. Bland de områden som bedömts som affärsstrategiska eller av annan anledning prioriterade för Fagerhult att hantera och kommunicera kring återfinns bland annat hållbar produktutveckling, energieffektiva produkter, affärsetik och granskning av leverantörsledet.

Vi välkomnar våra nya medarbetare i Sydafrika

Under året har Fagerhultkoncernen förvärvat sydafrikanska Lighting Innovations och därmed får vi ytterligare 210 kollegor. Totalt inom koncernen är vi nu 2 573 medarbetare. Integrationsprocessen är i full gång och sker på liknande sätt som vid tidigare förvärv. Att vara en del av Fagerhultkoncernen innebär att riktlinjerna för ett ansvarsfullt företagande ska efterlevas. Det hela formuleras i uppförandekoden där vår syn på exempelvis miljöansvar, arbetsförhållanden, mångfald och lika möjligheter anges. Koden reglerar också hur vi förhåller oss till leverantörer och kunder när det gäller gåvor, representation och sponsring.

Vikten av ett konsekvent och målinriktat arbete

Källan till Fagerhultkoncernens framgångar är samspelet av ett antal faktorer. Vår decentraliserade entreprenöriella modell och sättet att konsekvent följa vår strategi för att skapa en globalt sammanvävd koncern är två centrala delar. En tredje är våra medarbetares målinriktade arbete med att skapa kundnytta, drivet av djup kunskap om belysningens möjligheter tillsammans med gedigen teknisk kompetens. Min övertygelse är också att ett ansvarsfullt företagande genererar långsiktig affärsnytta för oss. Om vi tar vårt ansvar idag har vi bättre förutsättningar att bedriva framgångsrika affärer också imorgon.Habo, juni 2016
Johan Hjertonsson
Vd och koncernchef