Ersättningar

Styrelsearvoden

Ersättning till styrelsens ledamöter beslutas årligen av årsstämman. För ledamöter som är anställda i bolaget utgår inget styrelsearvode. För arbete i kommittéer utgår ingen särskild ersättning utöver det ordinarie styrelsearvodet.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare under 2016:

Name Basic salary/Board fees Variable remuneration Other benefits Pension costs Share based payment Total
Parent Company            
Chairman of the Board, Jan Svensson 0.5         0.5
Board Member, Eric Douglas 0.4         0.4
Board Member, Cecilia Fasth 0.2         0.2
Board Member, Björn Karlsson 0.2         0.2
Board Member, Catherina Fored 0.2         0.2
Board Member, Fredrik Palmstierna 0.2         0.2
President and CEO 4.2 2.0 0.1 1.5 4.4 12.2
Other senior management (3 individuals) 6.9 2.7 0.1 1.2 1.3 12.2
  12.8 4.7 0.2 2.7 5.7 26.1
   
Subsidiaries            
Other senior management (3 individuals) 3.3 1.2 0.2 1.0 1.7 7.4
Group 16.1 5.9 0.4 3.7 7.4 33.5
   
Remuneration to the Board of Directors was determined at the 2016 AGM.Remuneration to the Board of Directors was determined at the 2016 AGM. No additional remuneration has been paid to the Board of Directors, with the exception of remuneration for travel expenses. Other senior management refers to the Group management and those individuals responsible for the various business areas. Other benefits refer to company cars.

Ersättningspolicy

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Arvode utgår inte till styrelseledamöter som är anställda inom koncernen.

Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från en ersättningskommitté. Ersättningar till andra ledande befattningshavare har godkänts av ersättningskommittén efter förslag från verkställande direktören.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, tjänstebilsförmån samt pension. Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För verkställande direktören är den årliga rörliga ersättningen maximerad till 50 % av den fasta lönen. Den rörliga lönen baseras på koncernens vinst per aktie. Utöver den årliga bonusen omfattas verkställande direktö­ ren av det prestationsaktieprogram som beskrivs nedan.

För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 30–40 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras normalt på förbättring gentemot förgående år för respektive individs ansvar avseende operativt rörelseresultat, koncernens vinst per aktie samt utfall av individuella aktivitetsplaner.