Årsstämma

Årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Stämman kan hållas i Fagerhult, Habo kommun eller i Jönköping.

Samtliga aktieägare som inför stämman är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande har rätt att delta och rösta för sitt totala aktieinnehav. Vid årsstämman prövas frågor avseende bland annat aktieutdelning, fastställande av årsredovisning, val av styrelseledamöter och – i förekommande fall – revisorer, ersättning till styrelse och revisorer samt andra frågor som hänförts till stämman samt policy för ersättning till ledande befattningshavare.