Årsstämma

Årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Stämman kan hållas i Fagerhult, Habo kommun eller i Jönköping. Samtliga aktieägare som inför stämman är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande har rätt att delta och rösta för sitt totala aktieinnehav.

Vid årsstämman prövas frågor avseende bland annat aktieutdelning, fastställande av årsredovisning, val av styrelseledamöter och – i förekommande fall – revisorer, ersättning till styrelse och revisorer samt andra frågor som hänförts till stämman samt policy för ersättning till ledande befattningshavare.

Gustaf Douglas (ordf.), Jan Svensson och Björn Karlsson utsågs vid årsstämman 2015 till valberedning. Denna har därefter utökats med Eric Douglas och Göran Espelund