Valberedning

En valberedning formeras årligen efter initiativ från styrelsens ordförande och utses på årsstämman. Den princip som gäller för tillsättning av valberedning är att gruppen skall bestå av representanter för större ägare i bolaget. Vilka dessa tre största aktieägare är fastställs på grundval av uppgifterna om enskilda aktieägare och ägargrupper per den 30 september 2016 i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB.

De största aktieägarna per den 30 September 2016:

Namn Antal aktier Kapital och röster
Investment AB Latour 18 620 400 48,3%
SSB CL Omnibus AC, USA 3 007 979 7,8%
Fam Svensson, familj, stiftelse och bolag 2 836 875 7,4%
Lannebo Fonder 2 473 632  6,4%
Robur Småbolagsfond 1 565 601 4,1%

Valberedningen inför årsstämman i april 2017

Ledamot i valberedningen

Representerar

Innehav / röster

I valberedningen sedan år

Jan Svensson

Investment AB Latour

48,3 %

2008

Eric Douglas

Investment AB Latour

48,3 %1

2015

Göran Espelund

Lannebo Fonder

6,4 %

2004

Evert Carlsson

Robur Fonder

4,1 %

2017

1) Innehav genom Investment AB Latour där Gustaf Douglas med familj och bolag är huvudägare.

Arbetet i valberedningen

Arbetet i valberedningen äger rum under slutet av verksamhetsåret och inledningen av det nya året. Inför årsstämman där revisor ska väljas, ska valberedningen samverka med revisionskommittén som arbetar med utvärdering av revisionen i bolaget. Valberedningen ska iaktta de regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning vid nominering till årsstämman. Aktieägare har möjlighet att skriftligen lämna förslag till valberedningen