Bolagsordning

Org.nr 556110-6203
Antagen 1999-04-22
I kraft 1999-04-22
Reviderad senast 2011-04-28

§ 1

Bolagets firma är Aktiebolaget Fagerhult. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Fagerhult, Habo kommun, Jönköpings län.

§ 3

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att driva tillverkning och försäljning av belysningsarmaturer, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femtioenmiljoner (51.000.000) kronor och högst tvåhundrafyramiljoner (204.000.000) kronor.

§ 5

Bolaget skall ha lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 aktier.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fyra suppleanter.

§ 7

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper skall, på årsstämma, utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett auktoriserat revisionsbolag.

§ 8

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Att kallelse har skett skall annonseras i rikstäckande tidning. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

På enahanda sätt eller genom brev med posten skall andra meddelanden bringas till aktieägarnas kännedom. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman, före kl. 14.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden tas upp till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Presentation av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut

  1. om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett auktoriserat revisionsbolag
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagsstämma kan hållas, förutom i Fagerhult, i Jönköping.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.