Policy och mål

Fagerhults energieffektiva produkter är vårt absolut viktigaste bidrag till miljön, men vi arbetar också för att minska vårt interna klimatavtryck. Det gäller både materialval och energiförbrukning inom produktionen samt våra förpackningar och transporter.

Vår miljöpolicy

Fagerhults Belysning AB utvecklar och tillverkar belysningssystem. Energiförbrukningen under själva användningstiden står för en stor del av armaturens totala miljöpåverkan och därför är Fagerhults främsta bidrag till miljön att utveckla energieffektiva produkter. Vår ambition är att begränsa armaturens miljöpåverkan under hela dess livscykel från utveckling, tillverkning och användning till återvinning.

I vårt miljöarbete strävar vi efter

 • att uppfylla eller överträffa kraven i gällande lagstiftning.
 • att hushålla med resurser, såväl energi som råvaror, och att öka återvinningen i hela processen.
 • att beakta miljökonsekvenserna innan nya råvaror, produkter och produktionsutrustningar införs.
 • att ställa krav på miljöhänsyn hos våra leverantörer och entreprenörer.
 • att ständigt utveckla miljöarbetet genom nya målformuleringar och regelbunden uppföljning.
 • att vara en god miljömedborgare. Vi skall föra en öppen dialog med medarbetare, kunder, allmänhet och myndigheter om företagets miljö- och energiarbete samt kontinuerligt utveckla våra medarbetare inom området. To meet or exceed demands in applicable legislation.

Våra miljömål

Fagerhults Belysning AB:s miljömål kan sammanfattas i fem övergripande miljömål. Målen är relaterade till produktionsvolymen.

 • Våra tillverkningsenheter skall vara C02 neutrala och vår strävan är att hela verksamheten skall bli C02 neutral.
 • Minska produkternas miljöbelastning under livscykeln.
 • Minska våra tillverkningsenheters energiförbrukning.
 • Minska våra tillverkningsenheters miljöbelastning på närmiljön.
 • Minska förbrukningen av råvaror och minimera mängden lågvärdigt avfall. Our manufacturing units' operation shall be CO2 neutral and our ambition is to achieve a total CO2 neutral business production.

Vår kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet på Fagerhult innebär

 • att vi skall tillhandahålla produkter och tjänster överträffar kundens förväntningar.
 • att varje kontakt med oss, våra produkter och tjänster skall vara en god referens för fortsatt samarbete.
 • att vi aktivt skall utveckla våra, produkter, tjänster och processer.

Våra kvalitetsmål

Fagerhults kundrelationer bygger på förtroende. Vår styrka skall vara att givna löften infrias. Uppstår avvikelser skall kunden alltid kontaktas för överenskommelse om åtgärder. Vi skall lära av gjorda misstag och inte upprepa dem.

Vårt övergripande kvalitetsmål är att:

 • Förbättra vår leveranssäkerhet.
 • Minska våra externa kvalitetsbristkostnader
 • Minska våra interna kvalitetsbristkostnader
 • Förbättra inleveranssäkerheten från våra leverantörer.
 • Minska antal negativa kundreaktioner.