GRI index

Fagerhult redovisar för åttonde gången sitt hållbarhetsarbete i enlighet med rapporteringsstandarden Global Reporting Initiatives (GRI). Nytt för 2015 är att hållbarhetsredovisningen i allt väsentligt följer version 4.0, Core-nivå. Redovisningen publiceras en gång per år och den senaste hållbarhetsredovisningen avgavs i maj 2015. Fagerhults hållbarhetsredovisning är översiktligt granskad av tredje part, PwC.

ÅR = Årsrapport 2015
HR = Hållbarhetsredovisning 2015

STRATEGI OCH ANALYS
G4-1 Uttalande från koncernchef HR sid 2
ORGANISATIONSPROFIL
G4-3 Organisationens namn HR omslag
G4-4 Huvudsakliga varumärken, produkter och/eller tjänster HR sid 1
G4-5 Organisationens huvudkontor HR sid 1
G4-6 Länder där organisationen har verksamhet HR sid 1
G4-7 Ägarstruktur och företagsform ÅR sid 44
G4-8 Marknadsnärvaro HR sid 1
G4-9 Organisationens storlek ÅR sid 44
G4-10 Medarbetare, antal och övrig information Insidan omslag, HR sid 12-13, 16-18, ÅR 81 not 21
G4-11 Anställda med kollektivavtal, % HR sid 6
G4-12 Beskrivning av leverantörskedjan HR sid 1, ÅR 12-13
G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden avseende storlek, struktur, ägarskap eller leverantörskedja HR sid 2, ÅR 8-9
G4-14 Hantering av försiktighetsprincipen HR sid 6
G4-15 Externa principer och andra initiativ rörande hållbarhet som organisationen stödjer HR sid 6
G4-16 Medlemskap i organisationer HR sid 6
Väsentliga aspekter och avgränsningar
G4-17 Delar av organisationen som ingår i redovisningen HR sid 19, ÅR 77-78
G4-18 Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar HR sid 4-5
G4-19 Identifierade väsentliga aspekter HR sid 4-5
G4-20 Avgränsning inom organisationen för väsentliga aspekter HR sid 19
G4-21 Avgränsning utanför organisationen för väsentliga aspekter HR sid 4-5, 19
G4-22 Effekt av och anledning till förändrad information från tidigare redovisningar Ingen
G4-23 Väsentliga förändringar avseende omfattning och avgränsningar Arlight har tillkommit
Intressentengagemang
G4-24 Redovisning av intressenter HR sid 4-5
G4-25 Identifiering och urval av intressenter HR sid 4-5
G4-26 Former för intressentengagemang HR sid 4-5
G4-27 Viktiga frågor för intressenterna och hanteringen av dessa HR sid 4-5
Redovisningsprofil
G4-28 Redovisningsperiod HR sid 19
G4-29 Publiceringsdatum för senaste redovisning  HR sid 19
G4-30 Redovisningscykel HR sid 19
G4-31 Kontaktinformation rörande hållbarhetsredovisningen HR sid 19
G4-32 GRI-index HR sid 19-20
G4-33 Policy rörande externt bestyrkande HR sid 19
Bolagsstyrning
G4-34 Bolagsstyrning rörande hållbarhet HR sid 6, ÅR 48-53
Etik och integritet

G4-56 Övergripande värderingar och styrande dokument rörande etik och integritet

HR sid 6

För mer information om Fagerhults hållbarhetsarbete, vänligen kontakta:

Jenny Evelius, Group HR Director, jenny.evelius@fagerhult.se.