Revisor

Vid årsstämman 2016 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers till revisorer med Peter Nyllinge som ansvarig revisor. Peter Nyllinge har bland större revisionsuppdrag även Electrolux och SEB.

Revisorn deltog vid styrelse- och revisionskommittémötet i februari 2017 och rapporterade då noteringarna från 2016 års revision.

Granskning av koncernens bolag runtom i världen samordnas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. För samtliga bolag av väsentlig omfattning granskas verksamheten av PricewaterhouseCoopers i det aktuella landet. För ett fåtal mindre bolag granskas verksamheten av annan revisionsbyrå.