Finansiella definitioner

Antal anställda
Genomsnittligt antal årsarbetande.

Avkastning på eget kapital
Resultat enligt resultaträkningen i -procent av genomsnittligt synligt eget kapital. 

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier.

Kassaflöde per aktie
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Kassalikviditet
Likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder.

Likvida medel
Kassa- och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.

Nettoinvesteringar
Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar reducerat med intäkter för avyttrade anläggningstillgångar.

Nettoskuld
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

Resultat per aktie
Resultat enligt resultaträkningen i relation till genomsnittligt antal utestående aktier.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Nettoskuld/EBITDA
Nettoskuld i förhållande till Rörelseresultat före avskrivningar.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minus icke räntebärande -skulder.

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i förhållande till netto-omsättning.

Övriga omsättningstillgångar
Posten utgörs av interimsfordringar, förskott till leverantörer, övriga fordringar samt koncernfordringar.