Människa

Ljuset och människan står i centrum för Fagerhults verksamheter. Därför är det naturligt att vi också har stort fokus på vår verksamhets sociala påverkan.

Vår syn på socialt ansvar regleras i vår uppförandekod, där vi slår fast hur vi ska bete oss mot medarbetare, leverantörer och andra samhällsaktörer: Vi ger medarbetare lika möjligheter och behandling oavsett kön, civilstånd, etnisk eller nationell tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ras, religion, politisk åskådning, ålder eller funktionshinder.

Mångfald uppmuntras på alla nivåer i koncernen. Vi ska arbeta aktivt för att eliminera alla former av diskriminerande behandlingar av medarbetare, betala rättvisa löner och förmåner i enlighet med relevanta normer i de länder där koncernen bedriver verksamheter. Vi ska erbjuda våra medarbetare en säker och hälsosam arbetsmiljö och strävar efter att minimera arbetsrelaterade olyckor och person­ skador. Våra enheter kommer som ett minimum att strikt följa nationella lagar och/eller kollektiv­ avtal. Vi stöder och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter och tolererar aldrig hot om tvång eller våld.