Långsiktigt incitamentsprogram

2012 infördes ett långsiktigt incitamentsprogram i form av en prestationsbaserad aktiesparplan för ledande befattningshavare. Den första planen beslutades av årsstämman 2012 och löpte mellan åren 2012– 2015. På årsstämmorna 2013, 2014, 2015 och 2016 beslutades om ytterligare aktiesparplaner som vardera löper över tre år.

För vidare information om riktlinjer för ersättning hänvisas till material bifogat med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information se not 2 i Årsredovisning 2016.