Långsiktigt incitamentsprogram

2012 infördes ett långsiktigt incitamentsprogram i form av en prestationsbaserad aktiesparplan för ledande befattningshavare. Den första planen beslutades av årsstämman 2012 och har löpt mellan åren 2012–2015. På årsstämmorna 2013, 2014 och 2015 beslutades om ytterligare aktiesparplaner som vardera löper över tre år.

För vidare information om riktlinjer för ersättning hänvisas till material bifogat med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information se not 2 i Årsredovisning 2015.