Whistleblowing

Fagerhult Group vill främja ansvarstagande , engagemang och ärlighet. Att upprätthålla en hög affärsetik är aldrig förhandlingsbart inom Fagerhult Group och koncernen bedriver alltid verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning och med hög etisk standard.

För att säkerställa detta har Fagerhult Group inrättat en möjlighet för koncernens anställda , affärspartners och övriga intressenter att rapportera eventuella allvarliga och känsliga oegentligheter och otillbörligt agerande som skulle kunna ha en skadlig inverkan på koncernens affärsverksamhet och som på grund av sitt innehåll, inte kan rapporteras enligt normala rutiner. Sådan rutin för s.k. whistleblowing ska fungera som ett alternativt sätt att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter och missbruk och säkerställa att sådana frågor hanteras seriöst och lämpligt.

I första hand uppmuntrar vi våra anställda att prata med sin närmaste chef, men det kan finnas situationer där detta inte är lämpligt eller personen vill vara anonym. I sådana situationer vill koncernen underlätta rapportering genom att anonymisera. Personen ska då vända sig till koncernens HR-Direktör på följande e-mailadress:  whistleblowing@fagerhult.se

Denna rutin gäller även för affärspartners och övriga intressenter.

All kommunikation är anonym och konfidentiell såvida den som rapporterat inte tydligt meddelat annat.

Exempel på oegentligheter och tjänstefel som skulle kunna ha en skadlig inverkan på koncernens affärsverksamhet och som skulle kunna ha en skadlig inverkan på koncernens affärsverksamhet och som på grund av oegentlighetens karaktär inte kan rapporteras på gängse sätt är:

  • Olagliga aktiviteter
  • Finansiella bedrägerier
  • Mutor och korruption
  • Brott mot konkurrensrättslig lagstiftning
  • Allvarliga hot mot miljö, hälsa och säkerhet
  • Illojalitet
  • Aktiviteter som på andra sätt än genom lag, fördrag eller överenskommelse är att se som allvarligt olämpligt agerande.

Fagerhult Group utgår från att all rapportering görs med goda avsikter. Skulle det konstateras att så inte är fallet kan detta leda till åtgärder.