Alternativa nyckeltal

I de finansiella rapporter som Fagerhultgruppen avger finns alternativa nyckeltal angivna, vilka kompletterar de mått som definieras eller specificeras i tillämpliga regler för finansiell rapportering.

Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang ger tydligare eller mer fördjupad information än de mått som definieras i tillämpliga regler för finansiell rapportering. Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är att de används av företagsledning för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information.

Alternativa nyckeltal samt motivering till varför de används:

Nettoomsättning justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter

Eftersom Fagerhultgruppen genererar merparten av försäljningen i andra valutor än i rapportvalutan, SEK, och på grund av det faktum att Fagerhultgruppen har gjort förvärv och effekterna av detta påverkar jämförbarheten mellan perioderna analyserar vi Fagerhultgruppens försäljningsutveckling som förändring i organisk tillväxt.

Sysselsatt kapital

På grund av behovet av att optimera kassagenereringen för att skapa värde för aktieägarna, fokuserar ledningen på sysselsatt kapital.

Nettoskuld och Nettoskuld/EBITDA

Fordringsägare , kreditvärderingsinstitut och andra intressenter använder nettoskuld och tillhörande nyckeltal i sin analys av Fagerhultgruppen och därför redovisar vi detta alternativa nyckeltal.