Ersättningar 2022

Ersättning till styrelsens ledamöter beslutas årligen av årsstämman. För ledamöter som är anställda i bolaget utgår inget styrelsearvode. För arbete i kommittéer utgår ingen särskild ersättning utöver det ordinarie styrelsearvodet.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare under 2022:

NameGrundlön/ArvodeRörlig ersättningÖvriga förmånerPensionskostnadTotal
 2022202120222021202220212022202120222021
Moderbolaget
Styrelsens ordförande Board Jan Svensson1,00,9------1,00,9
Styrelseledamot Eric Douglas0,40,4------0,40,4
Styrelseledamot Cecilia Fasth0,50,5------0,50,5
Styrelseledamot Morten Falkenberg-0,4-------0,4
Styrelseledamot Magnus Meyer0,4-------0,4-
Styrelseledamot Annica Bresky0,40,4------0,40,4
StyrelseledamotTeresa Enander0,50,4------0,50,4
Verkställande direktör, Bodil Sonesson5,14,72,52,30,10,11,81,79,58,8
Andra ledande befattningshavare, 8 (7) personer18,515,05,44,70,40,23,62,727,922,6
Total26,822,77,97,00,50,35,44,440,634,4


Ersättning till styrelsen beslutades på ordinarie årsstämma 2022. Någon ersättning utöver styrelsearvodet har inte utgått med undantag av ersättning för resekostnader. Med andra ledande befattningshavare avses koncernledning och affärsområdesansvariga. Övriga förmåner avser tjänstebil.

Ersättningspolicy

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Arvode utgår inte till styrelseledamöter som är anställda inom koncernen.

Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från en ersättningskommitté. Ersättningar till andra ledande befattningshavare har godkänts av ersättningskommittén efter förslag från verkställande direktören.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, tjänstebilsförmån samt pension. Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För verkställande direktören är den årliga rörliga ersättningen maximerad till 50 procent av den fasta lönen. Den rörliga lönen baseras på koncernens vinst per aktie. Utöver den årliga bonusen omfattas verkställande direktören av det prestationsaktie- program som beskrivs nedan.

För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 30–40 procent av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras normalt på förbättring gentemot förgående år för respektive individs ansvar avseende operativt rörelse- resultat, koncernens vinst per aktie samt utfall av individuella aktivitetsplaner.

Pension

Pensionsålder för vd och andra ledande befattningshavare är 65 år. För VD betalas en avgiftsbestämd pensionsförsäkring med ett belopp motsvarande 35 procent av den fasta årslönen. Pensionsförmåner för andra ledande befattningshavare erläggs inom ramen för gällande ITP-plan.

Avgångsvederlag

Uppsägningstiden för verkställande direktören är 12 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida utan att grund för avskedande föreligger har VD rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Avgångs- vederlaget avräknas mot andra förvärvsinkomster.

För andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid på 12 månader från bolagets sida och 6 månader från den anställdes sida. Några särskilda avtal om pen- sionsålder, framtida pension eller avgångsvederlag till styrelseledamöter eller annan ledande befattningshavare finns ej.

Prestationsaktieprogram

Vid årsstämman i bolaget under 2012 beslutades att inrätta ett prestationsaktieprogram för VD, ledande befattningshavare och ett antal nyckelpersoner inom koncernen. Ytterligare prestationsaktieprogram beslutades sedan vid årsstämmorna 2013–2022. Totalt erbjöds i det sista programmet, 2022, 88 personer att deltaga varav 35 accepterade.
För deltagande i programmen krävs en egen investering i Fagerhultaktier. Efter en, i normala fall, treårig intjänandeperiod kan vederlagsfri tilldelning av aktier i Fagerhult Group ske till deltagarna, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

För att aktierätterna ska berättiga till tilldelning av aktier krävs fortsatt anställning inom koncernen samt att deltagaren behållit hela sin investering i Fagerhultaktier som för- värvats inom ramen för programmet, under intjänandeperioden. De tilldelade aktierät- terna (s.k. prestationsaktierätter) kräver därutöver, för att tilldelning av aktier ska ske, att ett finansiellt prestationsmål relaterat till genomsnittlig vinst per aktie för Fagerhult Group uppnås.

2018 års program avslutades under 2021. Villkoren prestationsaktierätterna som avsåg genomsnittlig vinst per aktie för åren 2018–2019 uppfylldes ej och inga aktier till- delades deltagarna. För 2019 års program som skulle avslutas 2022 uppfylldes ej villkoren (som avsåg genomsnittlig vinst per aktie för åren 2019–2020) för att presta- tionsaktier skulle tilldelas. Styrelsen beslutade därför att deltagarna hade rätten att återta sin investering i Fagerhultaktier i förtid (under 2021 istället för 2022).

För det återstående programmet (2021 och 2022) har, i enlighet med villkoren för programmen, de kvarvarande deltagarna förvärvat totalt 163 860 aktier i Fagerhult Group. Totalt har cirka 665 440 aktierätter tilldelats deltagarna i programmen, varav 77 000 till vd och 134 568 till övriga ledande befattningshavare.

För 2021 års program avser det finansiella prestationsmålet den sammanlagda vinsten per aktie för räkenskapsåren 2021–2023. Maximalt kan ca 352 096 aktier i 2021 års program tilldelas. Värderingen av de tilldelade aktierätterna baserar sig på mark- nadspriset på aktien vid tilldelning med avdrag för utebliven utdelning. För 2022 års program avser det finansiella prestationsmålet den sammanlagda vinsten per aktie för räkenskapsåren 2022–2024. Maximalt kan ca 303 344 aktier i 2022 års program tilldelas. Värderingen av de tilldelade aktierätterna baserar sig på marknadspriset på aktien vid tilldelning med avdrag för utebliven utdelning.

Den totala kostnaden under 2022 för samtliga aktiesparprogram har varit MSEK 6,4 (3,7) eller 0,04 (0,02) kronor per aktie. Bedömt verkligt värde vid tillpunkten för tilldelning uppgår till 63,80 kronor för 2021 års program och 44,82 kronor för 2022 års program.

Förändring av utestående aktierätter20222021
Antal aktierätter vid årets ingång385 940205 449 
Avslutade prestationsaktieprogram-205 449 
Nya prestationsaktieprogram313 536385 940  
Befattningshavare som lämnat prestationsaktieprogrammen–46 884– 
Utestående aktierätter652 592385 940