Aktieägaravkastning

Aktieägarnas avkastning kan mätas som totalavkastning inklusive utdelning. Måttet "totalavkastning" består av återinvesterade utdelningar läggs till aktiekursvärdet. Totalavkastning, för en given period, definieras som aktiekursutveckling inklusive värdet av alla återinvesterade utdelningar. Utdelningen beräknas återinvesterad från och med den dag aktien handlas exklusive rätt till utdelning (x-datum). Totalavkastning presenteras i procent och lokal valuta.

Totalavkastning

Utdelning