Riktlinjer för ersättningar

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Enligt gällande policy för 2023 utgörs ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare av årlig fast grundlön samt en årlig rörlig ersättning i form av ett bonusprogram knutet till relevanta och lämpliga nyckeltal, tjänstebilsförmån samt en pensionsplan som både arbetsgivaren och arbetstagaren betalar in avgifter till. Den årliga rörliga ersättningen baseras på uppnådda mål och uppgår till högst 30–50 procent av den fasta årliga grundlönen.

Ersättningen till ledande befattningshavare stödjer bolagets strategi och långsiktiga utveckling och hållbarhet på flera sätt. Fördet första är den totala ersättningen utformad under det innevarande året som en grundlön plus en årlig bonus som syftar till attförbättra det övergripande kortsiktiga resultatet. Viktigt är att det långsiktiga incitamentsprogrammet siktar på prestationsförbättringar över ett treårsperspektiv genom sitt fokus på ett varaktigt resultat. För det andra är det årliga bonusprogrammet utformat för att samverka med mer långsiktiga aspekter, till exempel varaktig tillväxt. De årliga programmen och de långsiktiga programmen binder också samman medarbetarna genom att de arbetar i grupper med gemensamma mål.

Fasta årliga grundl��ner för personal och ledande befattningshavare ses över samtidigt, vilket säkerställer enhetliga löneökningar. Ofta erbjuds många medarbetare ett årligt bonusprogram, vilket återigen är knutet till liknande prestationskriterier som för de ledande befattningshavarna. Ersättningspolicyn för koncernledningen tas fram och utvecklas av både styrelsen och ersättningskommittén, ibland med input från den externa marknaden.

På årsstämmorna 2021, 2022 och 2023 föreslogs, antogs ochinfördes ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI) i form av enprestationsbaserad aktiesparplan för ledande befattningshavare. De ledande befattningshavarna bjöds in av VD att delta i programmet och med detta följde ett krav för dem att investera 2,5–12 procent av den årliga grundlönen i köp av aktier i Fagerhult Group. Utifrån samlat treårigt resultat per aktie (EPS) har befattningshavarna möjlighet att erhålla upp till 4 aktier i Fagerhult Group för varje investering under förutsättning att 100 procent av EPS-målen har uppnåtts. Vid 1–100 procent av EPS-målen är tilldelningen linjär.

För 2024 kommer ovannämnda policyer föreslås vid årsstämman.