Risker och riskhantering

Det finns en rad faktorer som påverkar, eller skulle kunna påverka, Fagerhult Groups verksamhet, både direkt och indirekt.

Nedan beskrivs, utan någon särskild ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, de riskfaktorer som anses påverka Fagerhult Groups verksamhet och framtida utveckling. De risker som beskrivs nedan är inte de enda riskerna som Fagerhult Group och dess aktieägare kan exponeras för. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Fagerhult Group kan också ha en negativ inverkan på Fagerhult Groups verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat.

Finansiella risker


Valutarisker

Transaktionsexponering

Koncernens transaktionsexponering uppstår huvudsakligen i de svenska bolagen där en stor andel av intäkterna genereras från den globala säljorganisationen och inte är svenska kronor. Övriga bolag bedriver huvudsakligen sin verksamhet på sina nationella marknader där intäkter och kostnader är i samma valuta som respektive bolags funktio¬nella valuta.

Förutom valutarisker vid försäljning från de svenska bolagen så uppstår också risker vid import av råmaterial och komponenter. Sammantaget har de svenska bolagen ett överskott i inflödet av utländsk valuta. Det direkta kommersiella valutaflödet efter netto¬beräkningar av flöden i samma valutor visar ett överskott på 56 (8) Mkr. Utöver detta uppstår även en indirekt påverkan i samband med inköp av råmaterial och komponenter. Detta medför att koncernens reella nettoexponering över tiden är lägre.

Koncernens policy är att väsentliga nettoflöden skall säkras. I första hand skall inkom¬mande valuta utnyttjas till betalningar i samma valuta. Därutöver säkras viss del av det förväntade nettoinflödet av försäljning och inköp genom terminskontrakt efter individuell bedömning till cirka 50 procent kommande 6 månaders period. Vid en statisk bedömning av valutasituationen påverkar en förändring av den svenska kronan med 1 procent gentemot övriga valutor, med alla andra variabler konstanta, koncernens resultat med cirka 1 (1) Mkr. De finansiella instrumenten hanteras av moderbolagets verk-ställande ledning. Koncernen tillämpar ej säkringsredovisning avseende dessa kontrakt.

Omräkningsexponering

Valutarisker finns även i samband med omräkning av utländska nettotillgångar och resultat, så kallad omräkningsexponering. Denna valutarisk avser huvudsakligen omräk¬ningen av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar. Resultatet i ett utländskt dotterbolag räknas om till svenska kronor baserat på genomsnittskursen under året. Exponeringen av koncernens nettotillgångar i utlandet har ökat då verksam¬heten där har förändrats från att tidigare huvudsakligen avse försäljningsbolag till att även omfatta producerande enheter. På balansdagen fanns det nettotillgångar i utländska bolag motsvarande 6 173(5 700) Mkr inklusive goodwill. Koncernen tillämpar säkringsredovisning i de fall förvärvade bolags köpeskilling till viss del finansierats genom upplåning i det förvärvade bolagets lokala valuta. Nettotillgångar i utlandet som är föremål för säkringsredovisning uppgår till 306,6 (289,8) Mkr och upplåning till 213,7 (196,4) Mk vilket motsvarar en säkringskvot om 70 (68) procent. Årets omräkningsdiffe¬renser som redovisats i övrigt totalresultat avseende upplåning som säkrar nettotill¬gångar uppgår till 17,3 (1,0) Mkr före uppskjuten skatt om 3,6 (0,2) Mkr. Ackumulerade omräkningsdifferenser som redovisats i övrigt totalresultat avseende upplåning som säkrar nettotillgångar uppgår till 27,6 (10,2) Mkr före uppskjuten skatt om 5,7 (2,1) Mkr.

En försvagning av den svenska kronan med 1 procent med alla andra variabler konstanta, skulle innebära att eget kapital ökade med 62 (57) Mkr till största delen beroende på vinster/förluster vid omräkning av EUR och GBP. En förändring av den svenska kronan med 1 procent gentemot övriga valutor skulle få en direkt påverkan på nettoomsättningen i dotterföretag med cirka 71 (60) Mkr.

Ränterisk

Fagerhult Group innehar inte några väsentliga räntebärande tillgångar varför Koncernens intäkter och kassaflöde från den löpande verksamhet i allt väsentligt är oberoende av förändringar i marknadsräntor.

Koncernens ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Förutom pensionsskulder, 173,1 (173,4) Mkr finns låneskulder uppgående till 3 349,5 (3 419,2) Mkr. samt likvida medel med 1 291,7 (1 741,5) Mkr. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter Koncernen för ränterisk avseende kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter Koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. Koncernens policy är en räntebind¬ningstid om tre månader. Under 2022 och 2021 bestod Koncernens upplåning till största del av lån med en ränta om tre månaders bindningstid .

Koncernen analyserar sin exponering för ränterisker dynamiskt. Olika scenarier simuleras, varvid refinansiering, omsättning av befintliga positioner, alternativ finansie¬ring och säkring beaktas. Med dessa scenarier som utgångspunkt beräknar Koncernen den inverkan på resultatet som en angiven ränteändring skulle ha. För varje simulering används samma ränteändring för alla valutor. Scenarierna simuleras bara för de skulder som utgör de största räntebärande positionerna, Genomförda simuleringar utvisar att effekten på resultatet av en ändring på 1 procentenhet skulle vara maximalt 33 (34) Mkr vid nuvarande kapitalstruktur. Simuleringen görs kvartalsvis för att verifiera att den maximalt möjliga förlusten ligger inom de gränser som satts upp av företagsledningen.

Om räntorna på upplåning per den 31 december 2022 varit 10 (10) punkter högre/ lägre men alla andra variabler konstanta, hade vinster efter skatt för räkenskapsåret varit 2,6 (2,6) Mkr högre/lägre, huvudsakligen som en effekt av högre/lägre räntekostnader för upplåning med rörlig ränta.

Kreditrisker

Kreditrisk hanteras på koncernnivå. Kreditrisker uppstår om motparten inte fullgör sina förpliktelser vid utlåning inom ramen för likviditetshantering och genom kreditexpone¬ring gentemot kunder och banker, inklusive fordringar och avtalade transaktioner. Om Koncernens kunder kreditbedöms av oberoende värderare, används dessa bedöm¬ningar. I de fall ingen oberoende kreditbedömning finns, görs en riskbedömning av kundens kreditvärdighet där dennes finansiella ställning beaktas, liksom tidigare erfarenheter och andra faktorer. Individuella risklimiter fastställs baserat på interna eller externa kreditbedömningar i enlighet med de gränser som satts av koncernledningen. Användningen av kreditgränser följs upp regelbundet. Några väsentliga förluster uppstod varken under 2022 eller 2021. Av redovisat värde på kundfordringar är 450 (468) Mkr försäkrade genom kreditförsäkring. Erforderlig reservering, 72 (97) Mkr, har gjorts för förväntade kreditförluster. Genomsnittliga konstaterade kreditförluster uppgår till 0,10 (0,06) procent av nettoomsättningen beräknat på de senaste fem åren.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk hanteras genom att Koncernen innehar tillräckligt med likvida medel och kortfristiga placeringar med en likvid marknad, tillgänglig finansiering genom avtalade kreditfaciliteter och möjligheten att stänga marknadspositioner. Koncernen har en stark finansiell ställning. I dagsläget finns inga nya lånebehov men skulle detta uppstå finns idag inga problem att erhålla externa krediter så länge dessa uppfyller, av låntagaren, ställda restriktioner såsom skuldsättnings- och räntetäckningsgrad vilka i dagsläget är uppfyllda.

Ledningen följer också noga rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv på basis av förväntade kassaflöden.

Kapitalrisk

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. Koncernen följer upp kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. Detta nyckeltal beräknas som räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Skuldsättningsgraden per 31 december 2022 var 2,5 (2,3).

Operationella risker


Konjunkturella och strukturella förändringar

Marknadens efterfrågan på koncernens produkter, och därmed koncernens försäljning, påverkas av olika faktorer utanför koncernens kontroll. En försämring i konjunkturen på de marknader där Koncernen är verksamt, kan orsaka en lägre efterfrågan på koncernens produkter. Den mest påtagliga konjunkturkänsligheten bedöms för närvarande finnas i de delar av Koncernens verksamhet som levererar till kunder inom bygg- och fastighetsbranschen och kunder inom handeln (den s.k. retail-verksamheten). På samma sätt kan strukturella förändringar på de marknader där koncernen är verksamt orsaka minskad efterfrågan på koncernens produkter. T.ex. kan ändrade köpmönster och en accelererad övergång från butikshandel till näthandel påverka det segment i koncernens verksamhet som levererar till butiker och varuhus negativt. I båda fallen kan förändringarna komma att påverka Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Vidare finns en risk att Koncernens kunder i branscher som idag är mindre konjunkturkänsliga skulle påverkas negativt av långvariga perioder med svag ekonomisk tillväxt, hög arbetslöshet eller annan negativ ekonomisk utveckling i främst Europa eller allmän oro i eurozonen, med lägre betalningsförmåga som resultat. Följaktligen kan en försämring av konjunkturen få en negativ verkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Konkurrens

Koncernen möter direkt konkurrens inom alla produktsegment och alla geografiska marknader. Koncernens långsiktiga tillväxt och resultat är därför beroende av förmågan att anpassa sig till kundernas behov, förändrade branschkrav och att introducera nya attraktiva produkter och tjänster, samtidigt som man bibehåller en konkurrenskraftig prissättning. För att upprätthålla sin konkurrenskraft måste Koncernen förutse kundernas behov och tillse att utveckla produkter och tjänster som efterfrågas och accepteras av dess kunder. Misslyckas Koncernen med att bibehålla en konkurrenskraftig position med kvalitet, produktpris, leveranssäkerhet, varumärkesigenkänning och ett brett produktutbud, och/eller med att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden eller på annat sätt framgångsrikt konkurrera med sina konkurrenter, kan det ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Inom alla segment och på samtliga marknader finns också risken för framväxten av nya aktörer som tar marknadsandelar med stöd av nya produkt- eller tjänsteerbjudanden som Koncernen inte kan konkurrera med. Sådana konkurrerande produkter och tjänster kan minska efterfrågan på de produkter som tillhandahålls av Koncernen. Detta skulle kunna få en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Geopolitiska och makroekonomiska risker

Koncernen har verksamhet i cirka 28 länder. Verksamheten är exponerad för risker relaterade till geopolitisk oro och instabilitet till följd av exempelvis politiska eller diplomatiska kriser, krig, terrorism, regionala eller gränsöverskridande konflikter, naturkatastrofer, strejker samt andra geopolitiska förhållanden i de jurisdiktioner där Koncernen bedriver sin internationella verksamhet. Under de senaste två åren har verksamheten mött geopolitiska utmaningar i t.ex. Turkiet och Ryssland.

Koncernen importerar produkter till Storbritannien och är därigenom också exponerat för risker relaterade till Brexit. Omvärldsfaktorer och -händelser av sådana slag som nu nämnts kan få en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risk i varulager

Det finns risk att produkter i varulager blir inkuranta till följd av föråldrat teknikinnehåll eller överproduktion, om Koncernen inte förmår anpassa produktionen till den tekniska utvecklingen eller till kundernas preferenser. I båda fallen kan Fagerhultgruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning komma att påverkas negativt.

Driftsrisk

Fagerhultgruppens verksamhet är beroende av pålitliga och effektiva produktionsenheter för att säkerställa att produkterna levereras i tid och lever upp till förväntad kvalitet. Koncernens verksamhet kan drabbas av driftstörningar på grund av, till exempel försenade eller felaktiga leveranser, tekniska fel, arbetsrättsliga åtgärder, olyckor eller felaktiga administrativa rutiner. Det finns en risk att de åtgärder som vidtagits av Bolaget för att undvika störningar inte är tillräckliga för det fall driftstörningar av större omfattning skulle inträffa. Det skulle i så fall kunna få en negativ verkan på Fagerhultgruppens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Leverantörsrisk

För att kunna tillverka, sälja och leverera produkter är koncernen beroende av externa leverantörers tillgänglighet, produktion, kvalitetssäkring och leveranser. För LED-komponenter är koncernen dessutom beroende av ett fåtal huvudleverantörer, som det skulle ta lång tid att ersätta. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer av olika slag kan innebära att Koncernens leveranser i sin tur försenas eller måste avbrytas, blir bristfälliga eller felaktiga, något som kan få negativa konsekvenser för koncernens kundrelationer och leda till minskad försäljning. Detta skulle kunna få en negativ effekt på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker avseende rörelsekostnader

Koncernens kostnader för tillverkade produkter påverkas bland annat av kostnaden för inköp av insatsmaterial till tillverkningen. De komponenter som enskilt påverkar kostnaden mest är elektroniska komponenter och plåt. Stora prisförändringar på insatsmaterial som Koncernen köper in skulle kunna medföra en negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. När det gäller förädlingskostnaden för tillverkade produkter följer löneutvecklingen hos medarbetarna i huvudsak den generella utvecklingen på arbetsmarknaden i respektive land, vilket i sin tur i stor utsträckning är hänförlig till den allmänna konjunkturen. Oförutsett stora löneökningar och/eller ökning av den genomsnittliga sjukfrånvaron bland Koncernens personal skulle kunna medföra negativ påverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. I förädlingskostnaden för tillverkade produkter ingår även energikostnader, som är beroende av utvecklingen i miljö- och energisektorn. Stigande energikostnader skulle medföra negativ påverkan på Fagerhults verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Produktansvar

Koncernens produkter exponerar Koncernen för potentiella krav om produkterna inte fungerar som förväntat, visar sig vara defekta eller om användning av produkterna orsakar, resulterar i, eller påstås ha orsakat eller resulterar i personskador, sakskador eller haft annan negativ inverkan. Koncernens produkter aktualiserar säkerhetsrisker av olika slag, bland annat elektriska risker, mekaniska risker, termiska risker och exponering för elektromagnetiska fält. Produktansvarskrav, oavsett om de avser personskada eller projektförseningar eller andra skador, kan visa sig vara kostsamma och tidskrävande att försvara sig mot och kan potentiellt skada Koncernens rykte och medföra väsentliga negativa effekter på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Försäkringar

Koncernen upphandlar och administrerar koncerngemensamma försäkringsprogram avseende egendoms- och ansvarsrisker. Härigenom skapas samordningsvinster och kostnadsfördelar. Koncernens försäkringsprogram innefattar bland annat en global ansvarsförsäkring, som omfattar allmänt skadeståndsansvar och produktansvar. Försäkringsskyddets omfattning och ersättningsbelopp är begränsade. Till exempel täcker försäkringsskyddet inte ansvar för förseningar och fel som inte leder till produktansvar. Det finns en risk att Koncernen inte får full ersättning för eventuella skador som kan uppkomma eller anspråk som kan riktas mot Bolaget, vilket skulle kunna få negativa konsekvenser för Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av nyckelpersoner

Koncernen är beroende av att kunna behålla och rekrytera medarbetare och ledande befattningshavare med nyckelkompetens. Det finns en risk för att en eller flera ledande befattningshavare eller andra nyckelpersoner lämnar Koncernen med kort varsel. För det fall Koncernen misslyckas med att behålla sådana nyckelpersoner, och/eller misslyckas med att rekrytera nyckelpersoner framgent, kan det få negativa konsekvenser för Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Tillstånd

Flera av de tillverkande bolagen inom Koncernen har verksamhet som på ett eller annat sätt är tillståndspliktig. Koncernen innehar idag alla erforderliga tillstånd, främst miljörelaterade, för verksamhetens bedrivande. Det finns dock en risk för att dessa tillstånd i framtiden inte kommer att förnyas eller att de kommer att dras in eller begränsas. Det finns vidare en risk för att Koncernens tolkning av tillämpliga lagar och bestämmelser som rör Koncernens verksamhet, eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller deras administrativa praxis, inte är helt korrekt, eller att sådana regler, tolkningar och praxis ändras. Sådana förändringar skulle kunna innebära att fler tillstånd krävs för verksamheten, vilket kan vara både tids- och kostnadskrävande och negativt påverka Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Miljö

Koncernens verksamhet medför miljöpåverkan. Till följd av verksamhetens art finns en risk för att föroreningar och miljöskador uppstår eller har uppstått i den verksamhet som bedrivs eller har bedrivits av Koncernen. Det finns också en risk att verksamhet som tidigare bedrivits av andra verksamhetsutövare på anläggningar och fastigheter som nu ägs av Koncernen har givit upphov till föroreningar eller miljöskador. Enligt gällande svensk miljölagstiftning har den som bedriver en verksamhet som bidragit till en föroreningsskada ett ansvar för att avhjälpa skadan. Om inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta avhjälpandet är den som förvärvat fastigheten och som vid förvärvet känt till eller borde ha upptäckt föroreningarna ansvarig. Det innebär att krav, under vissa förutsättningar, kan komma att riktas mot Koncernen för utredning, efterbehandling eller andra avhjälpandeåtgärder vid förekomst eller misstanke om förorening i mark, vattenområden eller grundvatten. Sådana krav kan negativt påverka Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Det finns en risk att framtida regelförändringar på miljöområdet kan medföra ökade utgifter och kostnader för att möjliggöra fortsatt produktion. Utvecklingen i Sverige och internationellt går mot allt strängare miljöregler där nya tillstånd normalt har lägre gränser för maximal miljöpåverkan. Regeländringarna kan leda till krav på betydande nyinvesteringar för att möjliggöra fortsatt produktion. Om Koncernen inte lyckas möta sådana förändringar på ett kostnadseffektivt sätt eller inte lyckas upprätthålla nödvändiga tillstånd, kan Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt.

Korruption

Fagerhult har verksamheter i cirka 28 länder i fyra kontinenter. Koncernen har en decentraliserad affärsmodell, som bland annat innebär att varje dotterbolag ansvarar för att Koncernens uppförandekod efterlevs. Den stora geografiska spridningen och den decentraliserade styrningen gör Koncernen exponerad för korruptionsrisk. Om någon befattningshavare i något dotterbolag åsidosätter uppförandekodens regler om nolltolerans mot korruption, kan det skada Koncernens rykte, leda till förlorade affärer och ådra koncernen skyldighet att betala böter. Det skulle kunna medföra väsentliga negativa effekter på Koncernenss verksamhet, resultat och finansiella ställning.

IT-Risk

Koncernen behöver använda IT-system för att bland annat hantera leveranser av produkter och insatsvaror samt ta emot och hantera order från kunder. En stor del av Koncernens verksamhet är inriktad på kunder som ställer höga krav på tillförlitliga och exakta leveranser, vilket ställer stora krav på fungerande och säkra IT-system som är väl integrerade med Bolagets olika verksamhetsgrenar. Att underhålla, utveckla och investera i sådana system kräver betydande kapitalinsatser och andra resurser. Det finns en risk för att framtida nödvändiga investeringar i IT-system blir större än vad Bolaget förväntar sig. Vidare finns en risk att Bolagets IT-system störs av exempelvis mjuk- och hårdvaruproblem, datavirus, hacker-attacker och fysiska skador. Sådana problem och störningar kan, beroende på omfattningen, få en negativ inverkan på Koncernens verksamhet och finansiella ställning I takt med att den datorstödda tekniken fått allt större utrymme inom företagen har kraven höjts på säkerheten. Kontroll av funktionssäkerheten görs frekvent på databaser och e-postservrar med daglig backup. Batteribackup och dieselaggregat ger skydd mot driftstopp vid huvudanläggningen i Habo, varifrån en stor del av koncernens dataverksamhet sköts. Hittills har inga kostnader uppstått till följd av skador. Internetförbindelsen är av fast karaktär och har helt isolerats från det övriga nätverket genom en hårdvarubrandvägg. Användningen regleras genom grupptillhörighet och rättigheter baserade på uppgiften och rollen inom företaget.

Hållbarhetsrisker


Fagerhult Groups verksamhet är på olika sätt förenad med hållbarhetsrisker. I samband med upprättande av hållbarhetsrapporten har de mest väsentliga hållbarhetsriskerna i vår egen verksamhet och i vår värdekedja identifierats. Vi har beaktat specifika frågor där vi anser att vi har en betydelsefull påverkan på människor och miljö inom de övergripande områden som anges i årsredovisningslagen: miljö, personal, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter, samt motverkande av korruption.

AktivitetRiskBeskrivning/hantering
ProduktutvecklingProduktkvalitetBristande kvalitet i produkten kan innebära att kunden skadar sig eller att bolagets anseende påverkas.
Fagerhult Group har en kvalitetspolicy och riktlinjer för produktutveckling och utbildning för att bibehålla hög kvalitet för att minska risken för sådant.
MiljöEnergieffektivitet
och utsläpp
Ökad kostnad för energi pga lagstiftning kan leda till ökade produktionskostnader. Fagerhult Group arbetar löpande
i alla delar av verksamheten med att se över behovet av energi och att försöka arbeta så effektivt som möjligt.
Personal ochsociala förhållandenArbetsplatsolycka Fagerhult Group noterar att det finns en risk att en arbetsplatsolycka kan ske som kan leda till skada eller förlust avpersonal. Fagerhult arbetar dagligdags med arbetsmiljöfrågan och rutiner samt proaktivitet i aktiviteter sombedöms ha större risk för skador.
 Mänskliga rättigheterRisken för att Fagerhult Groups mänskliga rättigheter inte respekteras hanteras genom att vi ser till så att koncernenssamtliga medarbetare är välbekanta med bolagets uppförandekod, vilken alltid signeras vid anställning samt att vi har löpande utbildning i koden.
Anti-korruptionAnti-korruptionAtt någon medarbetare bryter mot lagar och korruption kan leda till böter och påverkan på Fagerhult Groups anseende samt förlorade affärer. Fagerhult Group jobbar löpande med frågan och har en uppförandekod som står till grund för allt vi gör och hur vi agerar. Vi genomför företagsbesiktningar vid företagsförvärv och alla koncernens bolag ska leva efter gällande lagar och regler.
Hållbar leverantörskedjaEtik och mänskliga rättigheterFagerhult Group kräver att leverantörer uppfyller de etiska krav som vi ställer på leverantörer och underleverantörersamt att mänskliga rättigheter respekteras. Under året har en uppförandekod för leverantörer hos FagerhultsBelysning implementerats och Fagerhult Group tillämpar försiktighetsprincipen för i allmänhet samtliga relationer