Risker och riskhantering

Det finns en rad faktorer som påverkar, eller skulle kunna påverka, Fagerhult Groups verksamhet, både direkt och indirekt.

Nedan beskrivs, utan någon särskild ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, de riskfaktorer som anses påverka Fagerhult Groups verksamhet och framtida utveckling. De risker som beskrivs nedan är inte de enda riskerna som Fagerhult Group och dess aktieägare kan exponeras för. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Fagerhult Group kan också ha en negativ inverkan på Fagerhult Groups verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat.

Finansiella risker


Valutarisker

Transaktionsexponering

Koncernens transaktionsexponering uppstår huvudsakligen i de svenska bolagen där en stor andel av intäkterna genereras från den globala säljorganisationen och inte är svenska kronor. Övriga bolag bedriver huvudsakligen sin verksamhet på sina nationella marknader där intäkter och kostnader är i samma valuta som respektive bolags funktionella valuta.

Förutom valutarisker vid försäljning från de svenska bolagen så uppstår också risker vid import av råmaterial och komponenter. Sammantaget har de svenska bolagen ett överskott i inflödet av utländsk valuta. Det direkta kommersiella valutaflödet efter nettoberäkningar av flöden i samma valutor visar ett överskott på 221 (56) Mkr. Utöver detta uppstår även en indirekt påverkan i samband med inköp av råmaterial och komponenter. Detta medför att koncernens reella nettoexponering över tiden är lägre.

Vår policy är att väsentliga nettoflöden skall säkras. I första hand skall inkommande valuta utnyttjas till betalningar i samma valuta. Därutöver säkras viss del av det förväntade nettoinflödet av försäljning och inköp genom terminskontrakt efter individuell bedömning till cirka 50 procent kommande 6 månaders period. Vid en statisk bedömning av valutasituationen påverkar en förändring av den svenska kronan med 1procent gentemot övriga valutor, med alla andra variabler konstanta, koncernens resultat med cirka 1 (1) Mkr. De finansiella instrumenten hanteras av moderbolagets verkställande ledning. Vi tillämpar ej säkringsredovisning avseende dessa kontrakt.

Omräkningsexponering

Valutarisker finns även i samband med omräkning av utländska nettotillgångar och resultat, så kallad omräkningsexponering. Denna valutarisk avser huvudsakligen omräkningen av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar. Resultatet i ettutländskt dotterbolag räknas om till svenska kronor baserat på genomsnittskursen under året. Exponeringen av koncernens nettotillgångar i utlandet har ökat då verksamheten där har förändrats från att tidigare huvudsakligen avse försäljningsbolag till att även omfatta producerande enheter. På balansdagen fanns det nettotillgångar i utländska bolag motsvarande 6 527 (6 173) Mkr inklusive goodwill. Koncernen tillämpar säkringsredovisning i de fall förvärvade bolags köpeskilling till viss del finansierats genom upplånig i det förvärvade bolagets lokala valuta. Nettotillgångar i utlandet som är föremål för säkringsredovisning uppgår till 290,8 (306,6) Mkr och upplåning till 213,0 (213,7) Mkr vilket motsvarar en säkringskvot om 73 (70) procent. Årets omräkningsdifferenser som redovisats i övrigt totalresultat avseende upplåning som säkrar nettotillgångar uppgår till 0,6 (17,3) Mkr före uppskjuten skatt om 0,1 (3,6) Mkr. Ackumulerade omräkningsdifferenser som redovisats i övrigt totalresultat avseende upplåning som säkrar nettotillgångar uppgår till 27,0 (27,6) Mkr före uppskjuten skatt om 5,6 (5,7) Mkr.

En försvagning av den svenska kronan med 1 procent med alla andra variabler konstanta, skulle innebära att eget kapital ökade med 72 (62) Mkr till största delen beroende på vinster/förluster vid omräkning av EUR och GBP. En förändring av den svenska kronan med 1 procent gentemot övriga valutor skulle få en direkt påverkan på nettoomsättningen i dotterföretag med cirka 73 (71) Mkr.

Känslighetsanalys för valutarisker avseende omräkningsexponering gällande fordringar och skulder vid rapportperiodens slut som anges i annan valuta än i respektive koncernbolags funktionella valuta. Tabellen nedan visar på exponeringen per väsentlig valuta samt påverkan i koncernbolagen vid en förändring av omräkningskursen med 1procent.

Ränterisk

Fagerhult Group innehar inte några väsentliga räntebärande tillgångar, därmed är våra intäkter och kassaflöde från den löpande verksamhet i allt väsentligt inte oberoende av förändringar i marknadsräntor.

Vår ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Förutom pensionsskulder, 158,9 (173,1) Mkr finns låneskulder uppgående till 2 799,6 (3 349,5) Mkr. samt likvida medel med1 272,2 (1 291,7) Mkr. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. Vår policy är en räntebindningstid om tre månader. Under 2023 och 2022 bestod koncernens upplåning till största del av lån med en ränta om tre månaders bindningstid .

Vi analyserar vår exponering för ränterisker dynamiskt. Olika scenarier simuleras, varvid refinansiering, omsättning av befintliga positioner, alternativ finansiering och säkring beaktas. Med dessa scenarier som utgångspunkt beräknar vi den inverkan på resultatet som en angiven ränteändring skulle ha. För varje simulering används samma ränteändring för alla valutor. Scenarierna simuleras bara för de skulder som utgör de största räntebärande positionerna. Genomförda simuleringar utvisar att effekten på resultatet av en ändring på 1 procentenhet skulle vara maximalt 28 (33) Mkr vid nuvarande kapitalstruktur. Simuleringen görs kvartalsvis för att verifiera att den maximalt möjliga förlusten ligger inom de gränser som satts upp av företagsledningen.

Om räntorna på upplåning per den 31 december 2022 varit 10 (10) punkter högre/lägre men alla andra variabler konstanta, hade vinster efter skatt för räkenskapsåret varit 2,2 (2,6) Mkr högre/lägre, huvudsakligen som en effekt av högre/lägre räntekostnader för upplåning med rörlig ränta.

Kreditrisker

Kreditrisk hanteras på koncernnivå. Kreditrisker uppstår om motparten inte fullgör sina förpliktelser vid utlåning inom ramen för likviditetshantering och genom kreditexponering gentemot kunder och banker, inklusive fordringar och avtalade transaktioner. Om våra kunder kreditbedöms av oberoende värderare, används dessa bedömningar. I de fall ingen oberoende kreditbedömning finns, görs en riskbedömning av kundens kreditvärdighet där dennes finansiella ställning beaktas, liksom tidigare erfarenheter och andra faktorer. Individuella risklimiter fastställs baserat på interna eller externa kreditbedömningar i enlighet med de gränser som satts av koncernledningen. Användningen av kreditgränser följs upp regelbundet. Några väsentliga förluster uppstod varken under 2023 eller 2022. Av redovisat värde på kundfordringar är 405 (450) Mkr försäkrade genom kreditförsäkring. Erforderlig reservering, 68 (72) Mkr, har gjorts för förväntade kreditförluster. Genomsnittliga konstaterade kreditförluster uppgår till 0,11 (0,10) procent av nettoomsättningen beräknat på de senaste fem åren.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk hanteras genom att vi innehar tillräckligt med likvida medel och kortfristiga placeringar med en likvid marknad, tillgänglig finansiering genom avtalade kreditfaciliteter och möjligheten att stänga marknadspositioner. Vi har en stark finansiell ställning. Idagsläget finns inga nya lånebehov men skulle detta uppstå finns idag inga problem att erhålla externa krediter så länge dessa uppfyller, av låntagaren, ställda restriktioner såsom skuldsättnings- och räntetäckningsgrad vilka i dagsläget är uppfyllda.

Ledningen följer också noga rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv påbasis av förväntade kassaflöden.

Kapitalrisk

Vårt mål avseende kapitalstrukturen är att trygga vår förmåga att fortsätta driva vår verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta förandra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. Vi följer upp kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. Detta nyckeltal beräknas som räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Skuldsättningsgraden per 31december 2023 var 3,2 (2,5).

Operationella risker


Konjunkturella och strukturella förändringar

Marknadens efterfrågan på våra produkter, och därmed försäljning, påverkas av olika faktorer utanför vår kontroll. En försämring i konjunkturen på de marknader där vi är verksamma, kan orsaka en lägre efterfrågan på våra produkter. Den mest påtagliga konjunkturkänsligheten bedöms för närvarande finnas i de delar av verksamheten som levererar till kunder inom bygg- och fastighetsbranschen och kunder inom handeln (den s.k. retail-verksamheten). På samma sätt kan strukturella förändringar på de marknader där vi är verksamma orsaka minskad efterfrågan på våra produkter. Exempelvis kan ändrade köpmönster och en accelererad övergång från butikshandel till näthandel påverka det segment i verksamheten som levererar till butiker och varuhus negativt. Ibåda fallen kan förändringarna komma att påverka vår verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Vidare finns en risk att våra kunder i branscher som idag är mindre konjunkturkänsliga skulle påverkas negativt av långvariga perioder med svag ekonomisk tillväxt, hög arbetslöshet eller annan negativ ekonomisk utveckling i främst Europa eller allmän oro i eurozonen, med lägre betalningsförmåga som resultat. Följaktligen kan en försämring av konjunkturen få en negativ påverkan på verksamheten, resultatet och vår finansiella ställning.

Konkurrens

Vi möter direkt konkurrens inom alla produktsegment och alla geografiska marknader. Vår långsiktiga tillväxt och resultat är därför beroende av förmågan att anpassa oss till kundernas behov, förändrade branschkrav och att introducera nya attraktiva produkter och tjänster, samtidigt som vi bibehåller en konkurrenskraftig prissättning. För att upprätthålla vår konkurrenskraft måste vi förutse kundernas behov och utveckla produkter och tjänster som efterfrågas av våra kunder. Misslyckas vi med att bibehålla en konkurrenskraftig position med kvalitet, produktpris, leveranssäkerhet, varumärkesigenkänning ochett brett produktutbud kan det ha en negativ inverkan på verksamheten, resultat et och vår finansiella ställning. Vidare behöver vi anpassa oss till förändrade marknadsförhållanden eller på annat sätt framgångsrikt konkurrera med våra konkurrenter.

Inom alla segment och på samtliga marknader finns också risken för framväxten avnya aktörer som tar marknadsandelar med stöd av nya produkt- eller tjänsteerbjudanden som vi inte kan konkurrera med. Sådana konkurrerande produkter och tjänster kan minska efterfrågan på våra produkter. Detta skulle kunna få en negativ inverkan på verksamheten, resultatet och vår finansiella ställning.

Geopolitiska och makroekonomiska risker

Vi har verksamhet i cirka 30 länder. Verksamheten är exponerad för risker relaterade till geopolitisk oro och instabilitet till följd av exempelvis politiska eller diplomatiska kriser, krig, terrorism, regionala eller gränsöverskridande konflikter, naturkatastrofer, strejker samt andra geopolitiska förhållanden i de jurisdiktioner där vi bedriver vår internationella verksamhet. Omvärldsfaktorer och -händelser kan få en negativ inverkan på verksamhet, resultat och vår finansiella ställning.

Risk i varulager

Det finns risk att produkter i varulager blir inkuranta till följd av föråldrat teknikinnehåll eller överproduktion, om vi inte förmår anpassa produktionen till den tekniska utvecklingen eller till kundernas preferenser. I båda fallen kan verksamhet, resultat och finansiell ställning komma att påverkas negativt.

Driftsrisk

Vår verksamhet är beroende av pålitliga och effektiva produktionsenheter föratt säkerställa att produkterna levereras i tid och lever upp till förväntad kvalitet. Vår verksamhet kan drabbas av driftstörningar på grund av, t.ex., försenade eller felaktiga leveranser, tekniska fel, arbetsrättsliga åtgärder, olyckor eller felaktiga administrativa rutiner. Det finns en risk att de åtgärder som vidtagits för att undvika störningar inte är tillräckliga för det fall driftstörningar av större omfattning skulle inträffa. Det skulle i så fall kunna få en negativ verkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning.

Leverantörsrisk

För att kunna tillverka, sälja och leverera produkter är vi beroende av externa leverantörers tillgänglighet, produktion, kvalitetssäkring och leveranser. För LED-komponenter är vi dessutom beroende av ett fåtal huvudleverantörer, som det skulle ta lång tid att ersätta. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer av olika slag kan innebära att våra leveranser i vår tur försenas eller måste avbrytas, blir bristfälliga eller felaktiga, något som kan få negativa konsekvenser för våra kundrelationer och leda till minskad försäljning. Detta skulle kunna få en negativ effekt på verksamhet, resultat och finansiell ställning.

Risker avseende rörelsekostnader

Våra kostnader för tillverkade produkter påverkas bland annat av kostnaden för inköp av insatsmaterial till tillverkningen. De komponenter som enskilt påverkar kostnaden mest är elektroniska komponenter och plåt. Stora prisförändringar på insatsmaterial som vi köper in skulle kunna medföra en negativ påverkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning.

När det gäller förädlingskostnaden för tillverkade produkter följer löneutvecklingen hos medarbetarna i huvudsak den generella utvecklingen på arbetsmarknaden i respektive land, vilket i sin tur i stor utsträckning är hänförlig till den allmänna konjunkturen. Oförutsett stora löneökningar och/eller ökning av den genomsnittliga sjukfrånvaron bland personalen skulle kunna medföra negativ påverkan på verksamhet, finansiella ställning och resultat. I förädlingskostnaden för tillverkade produkter ingår även energikostnader, som är beroende av utvecklingen i miljö- och energisektorn. Stigande energikostnader skulle medföra negativ påverkan på verksamhet, resultat och finansiell ställning.

Produktansvar

Våra produkter exponerar oss för potentiella krav om produkterna inte fungerar som förväntat, visar sig vara defekta eller om användning av produkterna orsakar, resulterar i, eller påstås ha orsakat eller resulterar i personskador, sakskador eller haft annan negativ inverkan. Våra produkter aktualiserar säkerhetsrisker av olika slag, bland annat elektriska risker, mekaniska risker, termiska risker och exponering för elektromagnetiska fält. Produktansvarskrav, oavsett om de avser personskada eller projektförseningar eller andra skador, kan visa sig vara kostsamma och tidskrävande att försvara sig mot och kan potentiellt skada vårt rykte och medföra väsentliga negativa effekter på verksamhet, resultat och finansiell ställning.

Försäkringar

Vi upphandlar och administrerar koncerngemensamma försäkringsprogram avseende egendoms- och ansvarsrisker. Härigenom skapas samordningsvinster och kostnadsfördelar. Vårt försäkringsprogram innefattar bland annat en global ansvarsförsäkring, som omfattar allmänt skadeståndsansvar och produktansvar. Försäkringsskyddets omfattning och ersättningsbelopp är begränsade. Till exempel täcker försäkringsskyddet inte ansvar för förseningar och fel som inte leder till produktansvar. Det finns en risk att vi inte får full ersättning för eventuella skador som kan uppkomma eller anspråk som kan riktas mot oss som bolag, vilket skulle kunna få negativa konsekvenser för verksamhet, resultat och finansiell ställning.

Beroende av nyckelpersoner

Koncernen är beroende av att kunna behålla och rekrytera medarbetare och ledande befattningshavare med nyckelkompetens. Det finns en risk för att en eller flera ledande befattningshavare eller andra nyckelpersoner lämnar koncernen med kort varsel. För det fall vi misslyckas med att behålla sådana nyckelpersoner, och/eller misslyckas med att rekrytera nyckelpersoner framgent, kan det få negativa konsekvenser för verksamhet, resultat och finansiell ställning.

Tillstånd

Flera av de tillverkande bolagen inom koncernen har verksamhet som på ett eller annat sätt är tillståndspliktig. Vi innehar idag alla erforderliga tillstånd, främst miljörelaterade, för verksamhetens bedrivande. Det finns dock en risk för att dessa tillstånd i framtiden inte kommer förnyas eller att de kommer att dras in eller begränsas. Det finns vidare en risk för att vår tolkning av tillämpliga lagar och bestämmelser som rör verksamheten, eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller deras administrativa praxis, inte är helt korrekt, eller att sådana regler, tolkningar och praxis ändras. Sådana förändringar skulle kunna innebära att fler tillstånd krävs för verksamheten, vilket kan vara både tids- och kostnadskrävande och negativt påverka verksamhet, resultat och finansiell ställning.

 IT-Risk

Vi behöver använda IT-system för att bland annat hantera leveranser av produkter och insatsvaror samt ta emot och hantera order från kunder. En stor del av vår verksamhet är inriktad på kunder som ställer höga krav på tillförlitliga och exakta leveranser, vilket ställer stora krav på fungerande och säkra IT-system som är väl integrerade med våra olika verksamhetsgrenar. Att underhålla, utveckla och investera i sådana system kräver betydande kapitalinsatser och andra resurser. Det finns en risk för att framtida nödvändiga investeringar i IT-system blir större än vad vi förväntar oss. Vidare finns en risk attvåra IT-system störs av exempelvis mjuk- och hårdvaruproblem, datavirus, hacker-attacker och fysiska skador. Sådana problem och störningar kan, beroende på omfattningen, få en negativ inverkan på verksamhet och finansiell ställning. I takt med att den datorstödda tekniken fått allt större utrymme inom företagen har kraven höjts på säkerheten. Kontroll av funktionssäkerheten görs frekvent på databaser och e-postservrar med daglig backup. Batteribackup och dieselaggregat ger skydd mot driftstopp vid huvudanläggningen i Habo, varifrån en stor del av koncernens dataverksamhet sköts. Hittills har inga kostnader uppstått till följd av skador. Internetförbindelsen är av fast karaktär och har helt isolerats från det övriga nätverket genom en hårdvarubrandvägg. Användningen regleras genom grupptillhörighet och rättigheter baserade på uppgiften och rollen inom företaget.

Hållbarhetsrisker


Koncernens verksamhet är på olika sätt förenad med hållbarhetsrisker. Medvetenhet och agerande avseende dessa risker ärgrundläggande i vårt hållbarhetsarbete. Vi har identifierat och analyserat de mest väsentliga hållbarhetsriskerna både i koncernens verksamhet och i värdekedjan. Vi har identifierat vilka konsekvenser dessa kan medföra, både ur ett påverkansperspektiv och irelation till vår finansiella ställning. Analysen omfattar hållbarhetsfrågor där vi anser att vi har en betydelsefull påverkan på människa och miljö. 

RiskBeskrivningHantering
Anti-korruptionFagerhult Groups stora geografiska spridning och decentraliserade styrning gör verksamheten exponerad för korruptionsrisk. Om en anställd i något av våra bolag åsidosätter uppförandekodens regler om nolltolerans mot korruption, kan det leda till att människor och miljö åsidosätts och även skada vårt
rykte, leda till förlorade affärer och ådra koncernen skyldighet att betala böter.
Anti-korruption regleras i uppförandekoden. En utbildning genomförs varannat år med alla chefer samt anställda som har externa kontakter. Incidenter som bryter mot vår uppförandekod kan anmälas anonymt via en extern
visselblåsarfunktion.
Mänskliga rättigheterRisk för brott mot mänskliga rättigheter finns både i och längs vår värdekedja. I detta inkluderar vi även arbetsvillkor. Exempel på brott mot mänskliga rättigheter är barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.Vår policy för mänskliga rättigheter ingår i vår uppförandekod. Samtliga medarbetare informeras och uppmanas att hålla sig uppdaterad om vår uppförandekod. Incidenter som bryter mot vår uppförandekod kan anmälas anonymt via en extern visselblåsarfunktion.
Attrahera och behålla talang Kunskap och utbildningVår personal och dess kompetens är det viktigaste vi har, och det finns idag större efterfrågan än utbud på vissa typer av kompetenser. Att inte kunna få tag på eller förlora kompetens är en stor risk och likaså att tappa och inte tillräckligt utveckla kunskap inom nyckelområden.För att behålla och befästa vår position som kunskapsledare arbetar vi med utbildning, kartläggning av önskad och befintlig kompetens samt med program för rekrytering, motivation och personalutveckling.
Påverkan från klimatförändringarKlimatförändringar kan påverka olika delar av verksamheten på olika sätt. Risker kan t.ex. bestå i fysiska konsekvenser från exempelvis översvämningar och extrem hetta.Flera av våra bolag har börjat kartlägga vilka klimatrisker de står inför, och även påbörjat förberedelser för att möta dessa.
Restriktioner i resandeFör vår företagsgrupp, och den styrningsmodell som vi har, är det av stor vikt att kunna resa för att träffas och göra företagsbesök av olika inriktning. Om det av skulle införas reserestriktioner skulle det kunna vara en stor risk för utövandet av vår verksamhet.Vi följer utvecklingen och ser till att vara förberedda på att restriktioner kan komma till följd av t.ex. pandemier eller miljöaspekter.
Förändringar i marknadsmönster och produktutvecklingFörändringar i utbud och efterfrågan på vissa varor, produkter och tjänster kan ske på grund av aspekter kopplade till både människa och miljö. Nya teknologier kan också uppstå och påverka befintliga system i olika delar av verksamheten.Vi har en löpande dialog med våra olika intressentgrupper. Vi är pålästa och uppmärksamma på trender och förändringar. Vi arbetar systematiskt och målmedvetet med innovation.
Kritiska komponenter/material och resurstillgångBrist i tillgång till vissa kritiska komponenter, vissa material eller andra resurser kan uppkomma till följd av t.ex. klimatförändringar och upprättande av regler för att skydda människor och miljö.Vi arbetar systematiskt med innovation för att hitta nya, mer miljövänliga material och tekniker. Vi har en löpande dialog med våra olika intressentgrupper och vi är pålästa och uppmärksamma för att tidigt detektera förändringar.
CybersäkerhetRisker finns för intrång i datasystem kopplat till vår personal, vår affär eller produktion. Parallellt med en ökad digitalisering, exempelvis genom smart belysning, ökar också mängden data som hanteras. Det finns en risk för att denna data hamnar fel och då kan den personliga integriteten kränkas.Vi implementerar Office365 i de bolag som idag använder andra lösningar. Detta görs för att stärka cybersäkerhet och förenkla samarbetet inom gruppen. Vi arbetar för att inom kort ha vårt smarta belysningserbjudande Organic Response ISO 27001-certifierat.
Energitillgång/-utbudDen dagliga verksamheten förbrukar stora mängder energi. Om kostnaden eller tillgången på energi skulle påverkas negativt innebär det en stor risk för vår verksamhet.Fagerhult Group arbetar löpande i alla delar av verksamheten med att effektivisera energiförbrukningen och våra arbetsmetoder. Vi har satt ambitiösa vetenskapligt baserade klimatmål, och strävar efter att gå över till förnybara energikällor.
Hälsa och säkerhetHälsa och säkerhet för våra anställda och andra arbetare i värdekedjan är mycket högt prioriterat för oss, liksom även för kunder och slutanvändare.Vi arbetar dagligen med arbetsmiljöfrågor och rutiner samt proaktivitet i aktiviteter som bedöms ha större risk för skador i vår produktion. Alla produkter som finns på marknaden är säkerhetstestade enligt branschkrav.