Ersättningar 2023

Ersättning till styrelsens ledamöter beslutas årligen av årsstämman. För ledamöter som är anställda i bolaget utgår inget styrelsearvode. För arbete i kommittéer utgår ingen särskild ersättning utöver det ordinarie styrelsearvodet.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare under 2023:

NameGrundlön/ArvodeRörlig ersättningÖvriga förmånerPensionskostnadTotal
 2023202220232022202320222023202220232022
Moderbolaget
Styrelsens ordförande Board Jan Svensson1,01,0------1,01,0
Styrelseledamot Eric Douglas0,40,4------0,40,4
Styrelseledamot Cecilia Fasth0,50,5------0,50,5
Styrelseledamot, Eva Elmstedt
0,4-------0,4-
Styrelseledamot Magnus Meyer0,40,4------0,40,4
Styrelseledamot Annica Bresky-0,4-------0,4
StyrelseledamotTeresa Enander0,50,5------0,50,5
Verkställande direktör, Bodil Sonesson5,85,12,50,10,12,01,87,99,5
Andra ledande befattningshavare, 9 (8) personer25,618,51,25,40,10,43,43,630,327,9
Total34,626,81,27,90,20,55,45,441,440,6


Ersättning till styrelsen beslutades på ordinarie årsstämma 2023. Någon ersättning utöver styrelsearvodet har inte utgått med undantag av ersättning för resekostnader. Med andra ledande befattningshavare avses koncernledning och affärsområdesansvariga. Övriga förmåner avser tjänstebil

Ersättningspolicy

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Arvode utgår inte till styrelseledamöter som är anställda inom koncernen.

Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från en ersättningskommitté. Ersättningar till andra ledande befattningshavare har godkänts av ersättningskommittén efter förslag från verkställande direktören.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, tjänstebilsförmån samt pension. Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För verkställande direktören är den årliga rörliga ersättningen maximerad till 50 procent av den fasta lönen. Den rörliga lönen baseras på koncernens vinst per aktie. Utöver den årliga bonusen omfattas verkställande direktören av det prestationsaktie- program som beskrivs nedan.

För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 30–40 procent av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras normalt på förbättring gentemot förgående år för respektive individs ansvar avseende operativt rörelse- resultat, koncernens vinst per aktie samt utfall av individuella aktivitetsplaner.

Pension

Pensionsålder för vd och andra ledande befattningshavare är 65 år. För VD betalas en avgiftsbestämd pensionsförsäkring med ett belopp motsvarande 35 procent av den fasta årslönen. Pensionsförmåner för andra ledande befattningshavare erläggs inom ramen för gällande ITP-plan.

Avgångsvederlag

Uppsägningstiden för verkställande direktören är 12 månader från bolagets sida och
6månader från vd:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida utan att grund för avskedande föreligger har vd rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.
Avgångsvederlaget avräknas mot andra förvärvsinkomster.

För andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid på 3–12 månader från
bolagets sida och 3–6 månader från den anställdes sida. Några särskilda avtal om
pensionsålder, framtida pension eller avgångsvederlag till styrelseledamöter eller
annanledande befattningshavare finns ej.

Prestationsaktieprogram

Vid årsstämman i bolaget under 2012 beslutades att inrätta ett prestationsaktieprogram
för vd, ledande befattningshavare och ett antal nyckelpersoner inom koncernen. Ytterligare prestationsaktieprogram beslutades sedan vid årsstämmorna 2013–2023, dock
ej 2020. Totalt erbjöds i de senast beslutade programmet, 2023, 94 personer att deltaga
varav 43 accepterade.

För deltagande i programmen krävs en egen investering i Fagerhult Group-aktier.
Efter en, i normala fall, treårig intjänandeperiod kan vederlagsfri tilldelning av aktier i
Fagerhult Group ske till deltagarna, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.
För att aktierätterna ska berättiga till tilldelning av aktier krävs fortsatt anställning inom
koncernen samt att deltagaren behållit hela sin investering i Fagerhult Group-aktier som
förvärvats inom ramen för programmet, under intjänandeperioden. De tilldelade aktierätterna (s.k. prestationsaktierätter) kräver därutöver, för att tilldelning av aktier ska ske,
att ett finansiellt prestationsmål relaterat till genomsnittlig vinst per aktie för Fagerhult
Group uppnås 2018 års program avslutades under 2021. Villkoren prestationsaktierätterna som avsåg genomsnittlig vinst per aktie för åren 2018–2019 uppfylldes ej och inga aktier tilldelades
deltagarna. För 2019 års program som skulle avslutas 2022 uppfylldes ej villkoren (som
avsåg genomsnittlig vinst per aktie för åren 2019–2022) för att prestationsaktier skulle
tilldelas. Styrelsen beslutade därför att deltagarna hade rätten att återta sin investering
iFagerhult Group-aktier i förtid (under 2021 istället för 2022).

För de återstående programmen, (2021, 2022 och 2023) har, i enlighet med villkoren
för programmen, de kvarvarande deltagarna förvärvat totalt 137 512 aktier i Fagerhult.
Totalt har cirka 823 916 aktierätter tilldelats deltagarna i programmen, varav 106 400
till vd och 149 744till övriga ledande befattningshavare.

För 2023 års program avser det finansiella prestationsmålet den sammanlagda
vinsten per aktie för räkenskapsåren 2023–2025. Maximalt kan ca 266 940 aktier i
2023års program tilldelas. Värderingen av de tilldelade aktierätterna baserar sig på
marknadspriset på aktien vid tilldelning med avdrag för utebliven utdelning. För 2022
årsprogram avser det finansiella prestationsmålet den sammanlagda vinsten per aktie
för räkenskapsåren 2022–2024. Maximalt kan ca 269 580 aktier i 2022 års program
tilldelas. Värderingen av de tilldelade aktierätterna baserar sig på marknadspriset på
aktien vid tilldelning med avdrag för utebliven utdelning.

Den totala kostnaden under 2023 för samtliga aktiesparprogram har varit 6,8 (6,4)
Mkr eller 0,04 (0,04) kronor per aktie. Bedömt verkligt värde vid tillpunkten för tilldelning
uppgår till 44,82 kronor för 2022 års program och 61,32 kronor för 2023 års program.

Förändring av utestående aktierätter20232022
Antal aktierätter vid årets ingång652,592385 940
Nya prestationsaktieprogram266 940313 536
Befattningshavare som lämnat prestationsaktieprogrammen–95 616–46 884 
Utestående aktierätter823 916652 592