Årsstämmor

Årsstämma 2024

2024-05-02 

Årsstämma i Fagerhult Group AB kommer att hållas torsdagen den 2 maj 2024, kl. 17.00 i Fagerhult, Fagerhults Belysning AB:s lokaler, Åvägen 1, 566 80 Habo, Sverige (”Årsstämman”).

Aktieägare som deltar i Årsstämman är inbjudna av Fagerhults Belysning AB att före Årsstämman besöka nya Experience Center. Experience Center är beläget på samma adress som ovan och dörrarna är öppna den 2 maj 2024, mellan 15:00 och 16:45.

A. Registrering

Aktieägare som vill delta i Årsstämman måste vara registrerade i Bolagets aktiebok som sköts av Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 23 april 2024 och dessutom registrera sin avsikt att närvara vid Årsstämman genom att senast den
25 april 2024 anmäla sitt deltagande till Fagerhult Group.

Registrering kan göras via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller per telefon på
+46 (0)8-402 90 19 eller per post till Fagerhult Group AB, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. Vid registreringen måste aktieägare ange sitt namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav tillsammans med information om eventuella ombud och biträden. Personer som deltar på Årsstämman under fullmakt måste lämna in fullmakten till Fagerhult Group före mötet.

Innehavare av förvaltarregistrerade aktier måste, för att ha rätt att delta på Årsstämman, tillfälligt ha sina aktier registrerade i sitt eget namn i Bolagets aktiebok innan den 23 april 2024.

Handlingar

Fagerhult Group:s års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport och revisorns yttrande avseende ersättningsriktlinjerna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, Åvägen 1, 566 80 Habo, Sverige och på www.fagerhultgroup.com. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos Bolaget på ovanstående adress. 

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter i samband med Årsstämman

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Kallelse årsstämma 2024

Registreringslänk

Fullmakt AGM 2024

Revisionsberättelse Fagerhult Group AB 2023

Valberedningens rapport, rekommendationer och motiverade yttrande inför årsstämman 2024

Revisorsyttrande 8 kap 54§ ABL

Styrelsens ersättningsrapport 2023

Fagerhult Group AB (publ) protokoll från årsstämma 2 maj 2024

Dokumentarkiv bolagsstämmor