Årsstämmor

Årsstämma 2024

2024-05-02

Årsstämma i Fagerhult Group AB kommer att hållas 2 maj 2024.

Aktieägare som vill föreslå ett ärende till årsstämman kan göra det genom att sända förslaget till Michael Wood, CFO och IR-kontakt, Fagerhult Group AB, Tegelviksgatan 32, 116 41 Stockholm, Sverige, eller via epost michael.wood@fagerhultgroup.com, senast sju veckor innan dag för årsstämman.

Årsstämma 2023

Årsstämma i AB Fagerhult (publ) hölls den 25 april 2023

A. Registrering

Aktieägare som vill delta i Årsstämman måste vara registrerade i Bolagets aktiebok som sköts av Euroclear Sweden AB senast måndagen den 17 april 2023 och dessutom registrera sin avsikt att närvara vid Årsstämman genom att senast den 19 april 2023 anmäla sitt deltagande till Fagerhult Group.

Registrering kan göras via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller per telefon på
+46 (0)8-402 90 19 eller per post till AB Fagerhult, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. Vid registreringen måste aktieägare ange sitt namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav tillsammans med information om eventuella ombud och biträden. Personer som deltar på Årsstämman under fullmakt måste lämna in fullmakten till Fagerhult Group före mötet.

Innehavare av förvaltarregistrerade aktier måste, för att ha rätt att delta på Årsstämman, tillfälligt ha sina aktier registrerade i sitt eget namn i Bolagets aktiebok före den 17 april 2023.

Handlingar

Fagerhult Group:s årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, Styrelsens ersättningsrapport och revisorns yttrande avseende ersättningsriktlinjerna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, Åvägen 1, 566 80 Habo, Sverige och på www.fagerhultgroup.com. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos Bolaget på ovanstående adress.

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter i samband med Årsstämman

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Kallelse

Notice of Annual General Meeting 2023

Anmälningslänk

Related information

Fullmakt/Proxy AGM 2023

Föreslagen bolagsordning 2023

Revisionsberättelse 2022

Revisorsyttrande 8 kap 54§ ABL

Styrelsens ersättningsrapport 2022

AB Fagerhult (publ) – Protokoll från årsstämma 25 april 2023

Dokumentarkiv bolagsstämmor