Valberedning

Fagerhult Group AB har en valberedning som består av en representant för var och en av de fyra största aktieägarna eller grupperna av ägare i termer av antal röster samt styrelsens ordförande, även om denna roll är adjungerad och saknar rösträtt.

Valberedningen ska utformas efter att styrelsens ordförande har identifierat de fyra största aktieägarna i bolaget i termer av röster som tillsammans med ordföranden ska utgöra valberedningen. Identiteten på dessa aktieägare ska utgå från aktieboken och listan med nominerade som upprätthålls av Euroclear Sweden AB och avser aktieägare registrerade i eget namn eller som medlemmar i en ägargrupp per den 31 augusti 2023.

Det ska inte vara nödvändigt att ändra valberedningens sammansättning om bara marginella ändringar i aktieägandet sker efter detta kontrolldatum. Om en av de fyra största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en representant överförs denna rätt till nästa aktieägare som har det största aktieinnehavet av de aktieägare som inte har identifierats som en av de fyra största aktieägarna per samma datum.

Mandatperioden för valberedningen gäller fram till dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen inför årsstämman 2024

Valberedningen består av följande personer tillsammans med namnen på de aktieägare de representerar: Jan Svensson, i egenskap av ordförande för styrelsen i Fagerhult Group AB, Johan Hjertonsson som representant för Investment AB Latour, Jan Särlvik som representant för Fjärde AP-Fonden, Björn Henriksson som representant för Nordea Fonder och Sussi Kvart som representant för Handelsbanken Fonder.

Arbetet i valberedningen

Arbetet i valberedningen äger rum under slutet av verksamhetsåret och inledningen av det nya året. Inför årsstämman där revisor ska väljas, ska valberedningen samverka med revisionskommittén som arbetar med utvärdering av revisionen i bolaget. Valberedningen ska iaktta de regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning vid nominering till årsstämman. Aktieägare har möjlighet att skriftligen lämna förslag till valberedningen.

Frågor som rör valberedningen kan ställas till koncernens ekonomidirektör Michael Wood, michael.wood@fagerhultgroup.com.