Styrelsens arbete

Styrelsens arbete regleras av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete.

Styrelsens arbetsordning innefattar bland annat regler för antal möten som skall hållas per verksamhetsår, vad som skall behandlas samt arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. I instruktion till verkställande direktören regleras dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet gentemot styrelsen.

Vanligtvis hålls fem styrelsemöten per år samt ett konstituerande. Vid fyra av årets möten behandlas kvartalsrapporter och bokslutskommuniké. Minst ett av styrelsemötena sker i samband med besök vid och fördjupad genomgång av någon av koncernens verksamheter. Ett möte per år är mer omfattande i tid och då ägnas särskild uppmärksamhet åt strategifrågor. Bolagets revisor närvarar vid styrelsemöten när så behövs, normalt en gång per år. Kallelse och skriftligt underlag för beslut och rapporter utsänds till styrelsen en vecka före varje styrelsemöte. I ärenden som avses bli föremål för beslut får styrelsen vanligtvis ett vältäckande skriftligt underlag i förväg.

Styrelsen tillsätter årligen två olika kommittéer – revisions- och ersättningskommittén. Syftet med kommittéerna är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område.

Styrelsens arbete under 2022

Under året har styrelsen sammanträtt sex gånger, varav ett möte var konstituerande. Vid tre av dessa sex möten deltog samtliga styrelseledamöter. Vid tre möten (varav ett var det konstituerande styrelsemötet) har en styrelseledamot varit frånvarande, vid mötena i februari och april (2). Vid styrelsemötet i februari närvarade bolagets tidigare revisor från PwC. Bolagets nuvarande revisor närvarade vid mötet för styrelsen och revisionskommittén i februari när årsbokslutet för 2021 behandlades samt vid revisionskommitténs möten i augusti och december.

Väsentliga ärenden som avhandlats under året är bland annat:

 • Långsiktiga mål för verksamheten
 • Strategisk inriktning för verksamheten
 • Affärsplaner, finansiella planer och prognoser
 • Större investeringar och avyttringar
 • Beslut om långfristig finansiering
 • Policy och instruktioner
 • Genomgång av koncernens riskhantering
 • Delårsrapporter samt årsbokslut
 • Rapportering av styrelsens kommittéer
 • Genomgång av koncernens ställning och utveckling inom CSR
 • Uppföljning av extern revision
 • Koncernens hållbarhetsstrategi och långsiktiga mål
 • Påverkan, effekter och åtgärder hänförligt till utmaningarna i den globala leverantörskedjan

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen ska se till att dess arbete löpande utvärderas genom en systematisk och strukturerad process. Denna utvärdering initieras av styrelsens ordförande. Processen inkluderar bland annat en nätbaserad enkät där styrelsens medlemmar har möjlighet att uttrycka sin syn på arbetet i styrelsen samt hur detta kan förbättras. Resultatet av utvärderingen redovisas i styrelsen med därpå följande diskussioner och beslut om förändrade arbetsmetoder. Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens och koncernledningens arbete.