Styrelsens arbete

Styrelsens arbete regleras av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete.

Styrelsens arbetsordning innefattar bland annat regler för antal möten som skall hållas per verksamhetsår, vad som skall behandlas samt arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. I instruktion till verkställande direktören regleras dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet gentemot styrelsen.

Vanligtvis hålls fem styrelsemöten per år samt ett konstituerande. Vid fyra av årets möten behandlas kvartalsrapporter och bokslutskommuniké. Minst ett av styrelsemötena sker i samband med besök vid och fördjupad genomgång av någon av koncernens verksamheter. Ett möte per år är mer omfattande i tid och då ägnas särskild uppmärksamhet åt strategifrågor. Bolagets revisor närvarar vid styrelsemöten när så behövs, normalt en gång per år. Kallelse och skriftligt underlag för beslut och rapporter utsänds till styrelsen en vecka före varje styrelsemöte. I ärenden som avses bli föremål för beslut får styrelsen vanligtvis ett vältäckande skriftligt underlag i förväg.

Styrelsen tillsätter årligen två olika kommittéer – revisions- och ersättningskommittén. Syftet med kommittéerna är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område.

Styrelsens arbete under 2023

Under året har styrelsen sammanträtt åtta gånger, varav ett möte varkonstituerande. Vid fyra av dessa åtta möten deltog samtliga styrelseledamöter. Vid två av mötena var en ledamot frånvarande, nämligen mötena i juli och oktober, och vid ytterligare två möten var två ledamöter frånvarande, vid det konstituerande mötet och mötet iapril. Bolagets revisor KPMG närvarade vid mötet för styrelsen och revisionskommittén i februari när årsbokslutet för 2022 behandlades samt vid revisionskommitténs möten i augusti och december.

Väsentliga ärenden som avhandlats under året är bland annat:

 • Långsiktiga mål för verksamheten
 • Strategisk inriktning för verksamheten
 • Affärsplaner, finansiella planer och prognoser
 • Större investeringar och avyttringar
 • Beslut om långfristig finansiering
 • Policy och instruktioner
 • Genomgång av koncernens riskhantering
 • Delårsrapporter samt årsbokslut
 • Rapportering av styrelsens kommittéer
 • Genomgång av koncernens ställning och utveckling inom CSR
 • Uppföljning av extern revision
 • Koncernens hållbarhetsstrategi och långsiktiga mål

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen ska se till att dess arbete löpande utvärderas genom en systematisk och strukturerad process. Denna utvärdering initieras av styrelsens ordförande. Processen inkluderar bland annat en nätbaserad enkät där styrelsens medlemmar har möjlighet att uttrycka sin syn på arbetet i styrelsen samt hur detta kan förbättras. Resultatet av utvärderingen redovisas i styrelsen med därpå följande diskussioner och beslut om förändrade arbetsmetoder.

Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens och koncernledningens arbete.