Finansiella definitioner

Definitioner av alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS

Bolaget tillämpar European Securities and Markets Authoritys (ESMA) riktlinjer om Alternativa Nyckeltal. Riktlinjerna syftar till att göra alternativa nyckeltal i finansiella rapporter mer begripliga, tillförlitliga och jämförbara och därmed främja deras användbarhet.

Med ett alternativt nyckeltal avses enligt dessa riktlinjer finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden som inte definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering: IFRS och årsredovisningslagen.

Riktlinjerna är obligatoriska för finansiella rapporter som offentliggörs efter den 3 juli 2016. Fagerhult bedömer att dessa alternativa nyckeltal ger en bättre förståelse för bolagets ekonomiska trender samt att de i stor utsträckning används av Bolagets ledningsgrupp, investerar­e, värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling.

Dessutom ska sådana alternativa nyckeltal, såsom Fagerhult definierat dem, inte jämföras med andra alternativa nyckeltal med liknande namn som används av andra företag. Detta beror på att ovannämnda nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt och andra företag kan räkna fram dem på ett annat sätt än Fagerhult. För definitioner och beskrivning av anledningen till användningen av finansiella nyckeltal, se nedan.

NyckeltalDefinitionMotivering
Avkastning på sysselsatt kapita l Resultat före skatt plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.Nyckeltalet presenteras för att visa den avkastning som genereras på sysselsatt kapital och nyckeltalet används för att följa verksamhetens lönsamhet och kapitaleffektivitet.
EBITDARörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansiella poster och inkomstskattIngår som en komponent vid beräkning av Nettoskuld / EBITDA. Se Nettoskuld
Eget kapital per aktieEget kapital dividerat med antal utestående aktier.Nyckeltalet avser att beskriva storleken av bolagets nettovärde per aktie.
FörsäljningstillväxtÅrlig tillväxt av nettoomsättning, beräknad som ökning av nettoomsättning jämfört med föregående år, uttryckt i procent.Försäljningstillväxten gör det möjligt att jämföra tillväxten mellan olika perioder och med den övergripande marknaden och konkurrenterna.
Genomsnittligt eget kapitalIB eget kapital + UB Eget kapital delat med två.Ingår som en komponent vid beräkning av Avkastning av eget kapital
Kassaflöde per aktieÅrets kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.Nyckeltalet mäter det kassaflöde som verksamheten genererar per aktie före kapitalinvesteringar och kassaflöden hänförliga till bolagets finansiering
KassalikviditetLikvida medel i förhållande till kortfristiga skulder.Detta nyckeltal anger företagets betalningsförmåga på kort sikt.
Likvida medelKassa- och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.Ingår som en komponent vid beräkning av Nettoskuld / EBITDA. Se Nettoskuld
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångarÅrets investeringar i materiella anläggningstillgångar reducerat med intäkter för avyttrade anläggningstillgångar.För att åskåda den kassapåverkan genomförda investeringar får då ett flertal investeringar är att anse som ersättningsinvesteringar.
NettoskuldRäntebärande skulder medavdrag för likvida medel.Fordringsägare, kreditvärderingsinstitut och andra intressenter använder nettoskuld och tillhörande nyckeltal i sin analys av Fagerhultgruppen och därför redovisar vi detta alternativa nyckeltal
Nettoskuld/EBITDANettoskuld i förhållande till EBITDA.Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det är ett mått på hur många år det skulle ta att med nuvarande intjäning, betala av bolagets skulder.
RörelsemarginalRörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.Nyckeltalet återspeglar verksamhetens operativa lönsamhet. Nyckeltalet är en viktig komponent tillsammans med försäljningstillväxt och kapitalets omsättningshastighet för att följa bolagets värdeskapande.
SoliditetEget kapital i förhållande till totala tillgångar.Nyckeltalet speglar bolagets finansiella ställning. God soliditet ger en beredskap att kunna hantera perioder med svag konjunktur och finansiell beredskap för tillväxt.
Sysselsatt kapitalSumma icke räntebärande tillgångar minus icke räntebärande skulderPå grund av behovet av att optimera kassagenereringen för att skapa värde för aktieägarna, fokuserar ledningen på sysselsatt kapital
Tillväxt i resultat efter finansnettoÅrlig tillväxt av resultat före skatt, beräknad som ökning av resultat före skatt jämfört med föregående år, uttryckt i procent.Tillväxt i resultat efter finansnetto gör det möjligt för Bolaget att jämföra tillväxten av resultat före skatt mellan olika perioder och med den övergripande marknaden och konkurrenterna.
Tillväxt i rörelseresultatÅrlig tillväxt av rörelseresultat, beräknad som ökning av rörelseresultat med föregående år, uttryckt i procent.Tillväxt i rörelseresultat gör det möjligt för Bolaget att jämföra tillväxten i rörelseresultat mellan olika perioder och med den övergripande marknaden och konkurrenterna.
VinstmarginalResultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning.Detta används för att bedöma hur effektivt ett företags verksamhet är före skatt då skattekostnaden är svår att påverka.
Organisk tillväxtTillväxt justerad för valutakurseffekter samt förvärv och avyttringar.Nyckeltalet återspeglar verksamhetens operativa tillväxt.
Rörelseresultat, EBITResultat före finansiella poster och skatt.Nyckeltalet återspeglar verksamhetens operativa lönsamhet.