Bolagsstyrning

Decentraliserad styrning och beslutsfattande är en av Fagerhult Groups styrkor och genomsyrar hela organisationen. Bolagsstyrningens uppgift är säkerställa att detta sker tydligt, effektivt, tillförlitligt och affärsinriktat.

Bolagsstyrningen är utformad för att stödja bolagets långsiktiga strategi, marknadsnärvaro och konkurrenskraft. Samtidigt ska den bidra till att upprätthålla Fagerhult Groups förtroende bland intressenter som aktieägare, kunder, leverantörer, kapitalmarknad, samhälle och medarbetare.

Viktiga externa regelverk

  • Svensk aktiebolagslag
  • NASDAQ Stockholms regelverk
  • Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
  • Redovisningsregelverk

Viktiga interna regelverk

  • Bolagsordningen
  • Styrelsens arbetsordning och Vd-instruktion
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  • Olika policydokument och instruktioner (t.ex. koncernens uppförandekod)