Revisor

Bolagets revisor, vald vid årsstämman, granskar Fagerhult Groups årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisningarna för dotterföretag samt avger revisionsberättelse. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vid årsstämman 2023 valdes KPMG AB till revisorer med Mathias Arvidsson som ansvarig revisor. Mathias Arvidsson har
bland större revisionsuppdrag även Wallenstam AB, IKEA of Sweden AB, Nelly Group AB och Christian Berner Tech Trade AB.

Revisorn deltog vid revisionskommitténs möte i februari, augusti och december 2023 samt februari 2024. Granskning av koncernens bolag runtom i världen samordnas av KPMG AB. För samtliga bolag av väsentlig omfattning granskas verksamheten av KPMG AB i det aktuella landet. För ett fåtal
mindre bolag granskas verksamheten av annan revisionsbyr