Kommittéer

Revisionskommitté

Revisionskommitténs huvuduppgift är att övervaka redovisning och finansiell rapportering för koncernen, hålla en löpande kontakt med revisorerna samt granska deras plan för arbetet och ersättning härför. Kommittén ska vidare bistå valberedningen vad gäller val av revisorer och deras ersättning, inför de årsstämmor då val av revisorer förekommer. Under 2019 etablerades revisionskommittén med Cecilia Fasth som ordförande och Teresa Enander som ledamot. Koncernens finans- och ekonomidirektör samt revisorerna deltog vid samtliga tre av revisionskommitténs möten under året och koncernens chefsjurist deltog vid mötet i december. Ordföranden i revisionskommittén avlade en kort rapport vid styrelsemötena i februari och december.

Ersättningskommittén

Ersättningskommitténs uppgift är att för styrelsen bereda och förhandla frågor gällande lön och övriga ersättningar till verkställande direktören samt godkänna verkställande direktörens förslag till löner och ersättningar till övriga ledande befattningshavare. I uppgiften ingår också att granska ersättningen till styrelseledamöter om de anlitas som konsulter av företagsledningen. Kommittén behandlar också eventuella koncernövergripande bonussystem och optionsprogram. Beslut om ersättningar till verkställande direktören fattas av styrelsen. Ersättningskommittén bestod under året av Jan Svensson (styrelsens ordförande) och Eric Douglas (styrelsens vice ordförande). Kommittén har haft två möten under året där samtliga ledamöter var närvarande.