Kommittéer

Revisionskommitté

Revisionskommitténs huvuduppgift är att övervaka redovisning och finansiell rapportering för koncernen, hålla en löpande kontakt med revisorerna samt granska deras plan för arbetet och ersättning härför. Kommittén ska vidare bistå valberedningen vad gäller val av revisorer och deras ersättning, inför de årsstämmor då val avrevisorer förekommer. Under 2019 etablerades revisionskommittén med Cecilia Fasth (ordförande) och Teresa Enander (ledamot). Koncernens finans- och ekonomidirektör, koncernens chefsjurist och revisorn deltog vid samtliga tre av revisionskommitténs möten under året. Alla ledamöter i revisionskommittén deltog i de tre mötena under 2023 tillsammans med finans- och ekonomidirektören, chefsjuristen och revisorn. Ordföranden i revisionskommittén avlade en kort rapport vid styrelsemötena i februari, augusti och december.

Ersättningskommittén

Ersättningskommitténs uppgift är att för styrelsen bereda och förhandla frågor gällande lön och övriga ersättningar till verkställande direktören samt godkänna verkställande direktörens förslag till löner och ersättningar till övriga ledande befattningshavare. I uppgiften ingår också att granska ersättningen till styrelseledamöter om de anlitas som konsulter av företagsledningen. Kommittén behandlar också eventuella koncernövergripande bonussystem och aktieoptionsprogram. Beslut om ersättningar tillverkställande direktören fattas av styrelsen. Ersättningskommittén bestod under året av Jan Svensson (styrelsens ordförande) och Eric Douglas (styrelsens vice ordförande). Kommittén har haft två möten under året där samtliga ledamöter var närvarande.