Delårsrapport | Ekonomi | 22 feb, 2023 | 08:20 | Regulatoriska

Bokslutskommuniké Januari-December 2022

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

Nettoomsättningen växer med 24,8% i Kv 4 och koncernen levererar sitt bästa helår någonsin avseende nettoomsättning och rörelseresultat.

Efter publiceringen av bokslutskommunikén 2022 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 22 februari 2023 kl. 09.30 CET. En länk och en presentation från ledningen kommer att finnas tillgänglig på http://www.fagerhultgroup.com/investors .


Informationen är sådan som Fagerhult är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-22 08:20 CET.