Delårsrapport | Ekonomi | 22 okt, 2013 | 11:30 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - september 2013

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Rörelseresultatet i det tredje kvartalet uppgick till 108,4 (88,4) Mkr vilket var "all time high" och motsvarar en rörelsemarginal på 13,4 (11,4) %.
  • Förbättringen i rörelseresultat var främst en effekt av våra åtgärder för att förbättra bruttomarginaler och minska fasta kostnader.
  • Omsättningen ökade i det tredje kvartalet med 3 % jämfört med föregående år justerat för valuta och förvärv vilket i huvudsak beror på ökade marknadsandelar.
  • Bra orderingång i tredje kvartalet, 794,1 (726,1) Mkr, vilket var en ökning med 8 % jämfört med tredje kvartalet 2012 justerat för valuta och förvärv.
  • Marknaden är fortfarande relativt svag men under kvartalet har vi sett tendenser till en förbättring och vi bedömer att marknaden gradvis kommer att förbättras under det fjärde kvartalet och 2014.
  • LED-andelen fortsätter att öka och översteg i kvartalet 20 % av nettoomsättningen.