Delårsrapport | Ekonomi | 23 aug, 2022 | 11:20 | Regulatoriska

Delårsrapport Kv 2 Januari-Juni 2022

  • Orderingången var 2 183 (2 123) Mkr, en ökning med +2,8% justerad till -1,3% efter valutaeffekter om +88 Mkr
  • Nettoomsättningen var 2 045 (1 846) Mkr, en ökning med +10,8% justerad till +6,5% efter valutaeffekter om +78 Mkr
  • Rörelseresultatet var 186,5 (208,2) Mkr, en minskning med -10,4% och en rörelsemarginal på 9,1 (11,3)%
  • Resultat efter skatt var 131,1 (137,7) Mkr
  • Resultat per aktie var 0,74 (0,78) Kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 20,3 (200,3) Mkr

Kommentar från koncernchef Bodil Sonesson:

Orderingången för andra kvartalet låg på en hög nivå till följd av fortsatt gynnsamma marknadsförutsättningar. Nettoomsättningen fortsatte att uppvisa en stabil tillväxt, trots utmaningar i omvärlden och koncernen levererade återigen stabila resultat.

Efter publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet 2022 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 23 augusti 2022 kl. 15.30 CET.

En länk och en presentation från ledningen kommer att finnas tillgänglig på https://www.fagerhultgroup.com/investors.


Informationen är sådan som Fagerhult är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-23 11:20 CET.