Delårsrapport | Ekonomi | 20 jul, 2023 | 09:00 | Regulatoriska

Delårsrapport Kv 2 Januari-Juni 2023

  • Orderingången var 2 107 (2 183) Mkr, en minskning med -3,5% justerad till -8,6% efter valutaeffekter om +121 Mkr och avvecklade verksamheter om -9 Mkr
  • Nettoomsättningen var 2 147 (2 045) Mkr, en ökning med +5,0% justerad till +0,4% efter valutaeffekter om +121 Mkr och avvecklade verksamheter om -26 Mkr
  • Rörelseresultatet var 201,6 (186,5) Mkr, en ökning med +8,1% och en rörelsemarginal på 9,4 (9,1)%
  • Resultat efter skatt var 119,4 (131,1) Mkr
  • Resultat per aktie var 0,68 (0,74) Kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 326,1 (20,3) Mkr

Kommentar från koncernchef Bodil Sonesson:

Med en övergripande försäljningstillväxt och ökad lönsamhet fortsätter koncernen att visa uthållighet och leverera goda resultat.


Informationen är sådan som Fagerhult Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-20 09:00 CET.