Delårsrapport | Ekonomi | 27 okt, 2023 | 09:00 | Regulatoriska

Delårsrapport Kv 3 Januari-September 2023

  • Orderingången var 2 026 (1 891) Mkr, en ökning med +7,1% justerad till +0,8% efter valutaeffekter om +125 Mkr och avvecklade verksamheter om -5 Mkr
  • Nettoomsättningen var 2 079 (2 081) Mkr, en minskning med -0,1% justerad till -4,0% efter valutaeffekter om +128 Mkr och avvecklade verksamheter om -47 Mkr
  • Rörelseresultatet var 239,6 (218,8) Mkr, en ökning med +9,5% och en rörelsemarginal på 11,5 (10,5)%
  • Resultat efter skatt var 158,9 (156,9) Mkr
  • Resultat per aktie var 0,90 (0,89) Kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 311,5 (85,3) Mkr

Kommentar från koncernchef Bodil Sonesson:

Fagerhult Group levererar återigen ett starkt kvartal, signifikant bättre än föregående år och vi fortsätter att göra goda framsteg med vår strategiska agenda.


Informationen är sådan som Fagerhult Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-27 09:00 CET.