Delårsrapport | Ekonomi | 3 feb, 2005 | 11:36 | Regulatoriska

Fagerhult Bokslutskommuniké 2004

Kommentar av koncernchef Per Borgvall: - Resultatet något bättre än prognos, kostnader av engångskaraktär har burits med 20 MSEK. - Operativt resultat under andra halvåret bättre än föregående år. - Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark och möjliggör därför nya satsningar. - Tillverkning i Suzhou, Kina startar under andra kvartalet 2005. - Hembelysningsföretaget Aneta Belysning AB har avyttrats per den 1 januari 2005

Downloads