Pressmeddelande | 22 mar, 2006 | 15:53

Kallelse till årsstämma

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2006, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 21 april 2006. Anmälan kan göras under adress AB Fagerhult, 566 80 Habo, per telefon 036-108702, fax 036-108780 eller via e-post birgitta.delefelt@fagerhult.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 19 april 2006 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Ärenden 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. VD-anförande 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncern-balansräkning 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 11. Fastställande av avstämningsdag 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 15. Val av styrelseledamöter 16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier fram till nästa årsstämma 17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse/indragning av egna aktier fram till nästa årsstämma 18. Beslut om ändringar i bolagsordningen 19. Val av valberedning 20. Övriga ärenden 21. Stämmans avslutande Val av ordförande vid stämman En valberedning bestående av Gustaf Douglas, Investment AB Latour, Björn Karlsson för familjen Svensson, Göran Espelund, Lannebo Fonder samt Anders Frick, ordförande AB Fagerhult föreslår Anders Frick till ordförande vid stämman. Val av styrelse Valberedningen, tillsammans ägare till motsvarande ca 82 % av kapitalet och röstetalet föreslår omval av ordinarie ledamöterna Per Borgvall, Eric Douglas, Anders Frick, Björn Karlsson, Anna Malm Bernsten, Eva Nygren och Fredrik Palmstierna. Till ordförande föreslås Anders Frick och till vice ordförande Eric Douglas. Arvode Arvode föreslås utgå med 1 050 Tkr till de av årsstämman utsedda styrelseledamöterna att fördelas dem emellan enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorerna utgår enligt räkning. Utdelning Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning per aktie om 3,50 kronor. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 28 april 2006. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC torsdagen den 4 maj 2006. Förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier, till optionsprogram för vissa befattningshavare alternativt till nedstämpling av aktiekapitalet. Förvärv kan uppgå till högst 10 % av antalet utgivna aktier i bolaget. Ändringar bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassas till nya aktiebolagslagen innebärande bland annat att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med en bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget. Habo den 23 mars 2006 Styrelsen

Downloads