Pressmeddelande | 27 mar, 2007 | 10:43 | Regulatoriska

Kallelse till årsstämma i AB Fagerhult (publ)

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 17 april 2007, dels anmäla sig hos bolaget senast den 17 april 2007.

Anmälan kan göras under adress AB Fagerhult, 566 80 Habo, per telefon 036-108702, fax 036-108780
eller via e-post birgitta.delefelt@fagerhult.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 17 april 2007 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.

För ärenden samt övrig information se bifogad fil.

Downloads