Pressmeddelande | 17 mar, 2008 | 14:19 | Regulatoriska

Kallelse till årsstämma i AB Fagerhult (publ)

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 15 april 2008, dels anmäla sig hos bolaget senast den 16 april 2008.

Anmälan kan göras under adress AB Fagerhult, 566 80 Habo, per telefon 036-108702, fax 036-108780 eller via e-post birgitta.delefelt@fagerhult.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 15 april 2008 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.

Ärenden
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. VD-anförande
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncern-balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
15. Val av revisorer
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier fram till nästa årsstämma
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier fram till
nästa årsstämma
18. Val av valberedning
19. Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
20. Övriga ärenden
21. Stämmans avslutande

Punkt 2 Förslag till ordförande vid stämman
En valberedning bestående av Gustaf Douglas, Investment AB Latour, Björn Karlsson för familjen Svensson, Göran Espelund, Lannebo Fonder samt Anders Frick, ordförande AB Fagerhult föreslår Anders Frick till ordförande vid stämman.

Punkt 10 Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning per aktie om 4,50 kronor, totalt 56,6 Mkr och att återstående disponibla medel, 52 Mkr, överförs i ny räkning. Som avstämningsdag föreslås den 24 april 2008. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC den 29 april 2008.

Punkt 12 Förslag till antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman skall uppgå till sju och ingen suppleant föreslås utses.

Punkt 13 Förslag till arvode till styrelse och revisorer
Arvode till styrelsens ledamöter inklusive utskottsarbete föreslås utgå med 300 000 kronor till ordförande, 225 000 kronor till vice ordförande och med 175 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Styrelsearvodet föreslås därför uppgå till totalt 1 225 000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete.

Punkt 14 Förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
Valberedningen, tillsammans ägare till motsvarande ca 78 % av kapitalet och röstetalet, föreslår omval av ordinarie ledamöterna Per Borgvall, Eric Douglas, Jan Svensson, Björn Karlsson, Anna Malm Bernsten, Eva Nygren och Fredrik Palmstierna. Anders Frick har avböjt omval. Till ny styrelseordförande föreslås Jan Svensson och till vice ordförande Eric Douglas.

Punkt 15 Förslag till revisorer
Till revisorer för den kommande fyraårsperioden föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Som ny huvudansvarig revisor föreslås Bo Karlsson.

Punkt 16 – 17 Förvärv/överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Förvärv får ske på OMX Nordic Exchange Stockholm. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger 10 % av totala antalet egna aktier.

Punkt 18 Förslag avseende valberedning
Från aktieägare har inkommit förslag på en valberedning bestående av Gustaf Douglas som ordförande, Jan Svensson samt Björn Karlsson. Dessa föreslås bemyndigas att utse ytterligare 1-2 ledamöter.

Punkt 19 Förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och koncernledning, totalt fem personer.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50 % av den fasta lönen. Den rörliga lönen baseras på koncernens resultat efter finansnetto. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 30-40 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen relateras mot koncernens resultat efter finansnetto samt individuella mål.

Pensionsålder för VD och andra ledande befattningshavare är 65 år. För VD betalas en avgiftsbestämd pensionsförsäkring uppgående till 10 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Pensionsförmåner för andra ledande befattningshavare erläggs inom ramen för gällande ITP-plan.

Uppsägningstiden för verkställande direktören är 12 månader från bolagets sida och 9 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida utan att grund för avskedande föreligger har VD rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra förvärvsinkomster. För andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid på 12 månader från bolagets sida och 6 månader från den anställdes sida. Några särskilda avtal om pensionsålder, framtida pension eller avgångsvederlag finns ej.

Habo i mars 2008
AB Fagerhult
Styrelsen

Downloads