Pressmeddelande | 25 mar, 2010 | 12:59 | Regulatoriska

Kallelse till årsstämma i AB Fagerhult (publ)

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 april 2010, dels anmäla sig hos Fagerhult senast den 23 april 2010. Anmälan kan göras under adress AB Fagerhult, 566 80 Habo, per telefon 036-10 87 02, fax 036-10 87 80 eller via e-post birgitta.delefelt@fagerhult.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 21 april 2010 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.fagerhultgroup.se och bifogas detta pressmeddelande.

Downloads