Pressmeddelande | 23 mar, 2012 | 15:03 | Regulatoriska

Kallelse till årsstämma i AB Fagerhult (publ)

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 april 2012, dels anmäla sig hos Fagerhult senast den 18 april 2012.

Anmälan kan göras under adress AB Fagerhult, 566 80 Habo, via e-post inga.callersjo@fagerhult.se eller per telefon 08-5223 5975.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 18 april 2012 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.

Kallelse

Kallelse har skett genom införande i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fagerhultgroup.se. Kallelse skickas med post till de aktieägare som begär det. Sådan begäran kan göras på samma sätt som anmälan till stämman enligt ovan.

Habo i mars 2012

Styrelsen

Downloads