Delårsrapport | Ekonomi | 15 feb, 2013 | 10:12 | Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Ökad omsättning jämfört med föregående år
  • Den svagare konjunkturen under året inom Retail Lighting gav lägre orderingång och rörelsemarginal än föregående år
  • Allt mer tydlig försvagning av Indoor Lighting under det fjärde kvartalet
  • Fortsatt fokus på att anpassa kostnader men produktutvecklingssatsningar fortsätter
  • Bra kassaflöde under året
  • Den starka svenska kronan påverkade resultatet negativt