Delårsrapport | Ekonomi | 21 aug, 2013 | 13:56 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - juni 2013

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Efterfrågan i sencykliska Indoor Lighting och Retail Lighting är stabil på en låg nivå i linje med tidigare bedömningar och vi anser att marknaden sannolikt kommer att vara fortsatt svag under andra halvåret.
  • Bra orderingång i andra kvartalet, 818 (861) Mkr, vilket var en ökning med 12 % jämfört med första kvartalet 2013. Nedgången jämfört med den starka jämförelseperioden Q2 2012 var till största delen beroende på den starka svenska kronan.
  • Förbättrat rörelseresultat i andra kvartalet jämfört med föregående år 50,9 (44,7) MSEK.
  • Den lägre omsättningen har kompenserats genom kostnadsbesparingar och stärkt bruttomarginal under det andra kvartalet.
  • Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten i kvartalet.
  • I-Valo Oy förvärvades under kvartalet och kompletterar koncernens erbjudande till tung industri.