Pressmeddelande | 24 apr, 2014 | 18:44 | Regulatoriska

Beslut vid Årsstämma den 24 april 2014

Till styrelseledamöter omvaldes Catherina Fored, Eric Douglas, Björn Karlsson, Fredrik Palmstierna, Johan Hjertonsson och Jan Svensson. Anna Malm Bernsten hade avböjt omval. Som ny styrelseledamot invaldes Cecilia Fasth. Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Till valberedning omvaldes Gustaf Douglas, Jan Svensson och Björn Karlsson. Dessa bemyndigades att utse ytterligare en till två ledamöter.

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolaget ("Prestationsaktieprogram 2014") och överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsaktieprogram 2014.

Årsstämman fattade beslut om att öka antalet aktier i AB Fagerhult (”Bolaget”) genom att varje aktie delas upp i tre aktier (aktiesplit 3:1) i syfte att åstadkomma en ökad handel i aktien. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna skall vara den 27:e maj 2014. Efter genomförd uppdelning av aktierna kommer antalet aktier i Bolaget öka från 12 850 000 till 38 550 000, varav samtliga skall ha samma rätt.