Delårsrapport | Ekonomi | 13 feb, 2014 | 12:42 | Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Orderingången var stark i det fjärde kvartalet och ökade justerat för valutaeffekter och förvärv med 16 % jämfört med fjärde kvartalet 2012
  • Omsättningen ökade i det fjärde kvartalet med 5 % jämfört med föregående år justerat för valuta och förvärv ,vilket beror på ökade marknadsandelar i kombination med en något bättre marknad för Retail Lighting bland annat i Tyskland och Frankrike.
  • Åtgärder för att förbättra bruttomarginalen och sänka fasta kostnader har bidragit positivt till resultatet.
  • Rörelseresultatet förbättrades i det fjärde kvartalet till 83,8 (58,1) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,8 (7,5) %.
  • Under kvartalet har vi sett en gradvis förbättring av marknaden, något som vi bedömer kommer att fortsätta under 2014.
  • LED-andelen fortsätter att öka och översteg i det fjärde kvartalet 30 % av nettoomsättningen.
  • Förvärvet av Arlight i Turkiet, stärker vår position i Europa och ger oss tillgång till marknaden i Turkiet.
  •