Pressmeddelande | 21 apr, 2015 | 18:54 | Regulatoriska

Beslut vid Årsstämma den 21 april 2015

Till styrelseledamöter omvaldes Jan Svensson, Catherina Fored, Eric Douglas, Björn Karlsson, Fredrik Palmstierna, Cecilia Fasth och Johan Hjertonsson. Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Nyllinge som ny huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2016.

Till valberedning omvaldes Gustaf Douglas, Jan Svensson och Björn Karlsson. Dessa bemyndigades att utse ytterligare en till två ledamöter.

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet under tiden till n��sta årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolaget ("Prestationsaktieprogram 2015") och överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsaktieprogram 2015.

Habo den 21 april 2015