Pressmeddelande | 21 apr, 2016 | 18:43 | Regulatoriska

Beslut vid Årsstämma den 21 april 2016

Till styrelseledamöter omvaldes Jan Svensson, Catherina Fored, Eric Douglas, Björn Karlsson, Fredrik Palmstierna, Cecilia Fasth och Johan Hjertonsson. Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2017.

Årsstämman beslutade om en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2016 samt styrelseordföranden. Namnen på de tre ledamöterna och namnen på de aktieägare som de företräder skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet.

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolaget ("Prestationsaktieprogram 2016") och överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsaktieprogram 2016.

Habo den 21 april 2016