Delårsrapport | Ekonomi | 11 feb, 2016 | 10:56 | Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2015

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • 2015 var koncernens bästa år hittills för orderingång, omsättning, rörelseresultat och vinst per aktie.
  • Ett starkt fjärde kvartal med en orderingång i kvartalet om 1 098,6 (925,5) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 20 % rensat för valuta och förvärv.
  • Kvartalets rörelseresultat uppgick till 108,5 (86,6) Mkr, en förbättring med 25%.
  • Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten.
  • Stabil marknadstillväxt på våra huvudmarknader.
  • Koncernens omställning till LED-teknik fortsätter. LED utgjorde drygt två tredjedelar av koncernens försäljning i kvartalet.