Delårsrapport | Ekonomi | 21 apr, 2016 | 13:59 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - mars 2016

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Koncernen redovisade ett starkt första kvartal sett till orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat, som väsentligt överstiger nivån för samma kvartal 2015.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -51,5 Mkr, främst på grund av ökade kundfordringar till följd av ökad försäljning.
  • Resultatet per aktie på 1,62 kronor var bättre än föregående år.
  • LED-andelen uppgick i kvartalet till cirka två tredjedelar.
  • Vi går in i andra kvartalet med en rekordhög orderstock.
  • Marknadstillväxten var under kvartalet god på flera av våra största marknader, i synnerhet Nord- och Västeuropa samt Storbritannien.
  • Vi är mycket glada åt att välkomna medarbetarna i LED Linear GmbH till Fagerhultkoncernen, och vi ser flera goda synergivinster från detta förvärv som offentliggjordes den 15 mars.