Pressmeddelande | 3 maj, 2017 | 19:16 | Regulatoriska

Beslut vid Årsstämma den 3 maj 2017

Till styrelseledamöter omvaldes Jan Svensson, Catherina Fored, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Cecilia Fasth och Johan Hjertonsson. Björn Karlsson hade avböjt omval. Som ny styrelseledamot invaldes Morten Falkenberg. Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade om en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna per den 31 augusti 2017 samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och namnen på de aktieägare som de företräder skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet.

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen om att öka antal godkända aktier med en faktor tre till att vara mellan 30 miljoner och 120 miljoner godkända antal aktier.

Årsstämman fattade beslut om att öka antalet aktier i AB Fagerhult (”Bolaget”) genom att varje aktie delas upp i tre aktier (aktiesplit 3:1) i syfte att åstadkomma en ökad handel i aktien. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna skall vara den 16 Juni 2017. Efter genomförd uppdelning av aktierna kommer antalet aktier i Bolaget öka från 38 550 000 till 115 650 000, varav samtliga skall ha samma rätt.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolaget ("Prestationsaktieprogram 2017") och överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsaktieprogram 2017.

Habo den 3 maj 2017

Denna information är sådan information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 19.15 CET.