Delårsrapport | Ekonomi | 21 feb, 2017 | 10:59 | Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2016

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Vi är nöjda med helårssiffrorna för orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat, vilka samtliga slår de rekord som sattes förra året.
  • Orderingången översteg 1 miljard under alla de fyra kvartalen och uppgick totalt till 4 653,0 Mkr. Detta innebär att företaget har passerat en ny milstolpe. Det sista kvartalets orderingång på 1 215 Mkr var den högsta någonsin.
  • Orderingången överstiger även fortsatt den tillväxt vi ser på marknaderna, i synnerhet på våra större marknader, vilket innebär att vi fortsätter att öka våra totala marknadsandelar.
  • Den organiska ökningen av nettoomsättningen med 10,3 % är resultatet av starka insatser på alla verksamhets- och produktområden och gav en total nettoomsättning på nästan 4,5 miljarder kronor.
  • Tvåsiffriga tillväxttal för nettoomsättningen på lika basis uppnåddes för affärsområdena Nordeuropa, Storbritannien och Irland och Afrika, Asien och Australien.
  • Rörelseresultatet ökade med cirka 128 Mkr jämfört med motsvarande kvartal 2015 till 524,2 för helåret. Detta är en ökning med 32 % i förhållande till föregående år.
  • Fjärde kvartalet var på alla sätt ett starkt kvartal, särskilt med tanke på att kassaflödet från den löpande verksamheten återhämtade sig väl efter den svaga inledningen på året.
  • Resultatet per aktie blev 10,04 kronor, en ökning med 32 % jämfört med föregående års 7,62 kronor.
  • Vi ser fram emot 2017. Fagerhultkoncernen står stark, har god drivkraft framåt och kommer att fortsätta sin strategiska resa, med förvärvet av WE-EF som ett viktigt steg.